FiduLink® > Ogólne warunki sprzedaży Fidulink

OGÓLNE WARUNKI

WARUNKI OGÓLNE - SPRZEDAŻ - UŻYTKOWANIE - USŁUGI

 

1 - Przedmiot i zakres

1.1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania mają na celu regulowanie stosunków handlowych między „ FIDULINK®” lub „SUXYS®” operatorzy FiduLink.com i jego subdomen: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, siedziba: Burlington Tower, Business Bay Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie – SUXYS EUROPE Limited, Company 739284, siedziba: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Irlandia – SUXYS® LLC, siedziba główna: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Stany Zjednoczone Ameryki, („FIDULINK®”) (" FIDULINK.pl ») („ RYNEK-FIDULINK.pl ») („ APP-FIDULINK.pl ») („ MOBIL.FIDULINK.pl ») („ Wszystkie domeny i subdomeny .FIDULINK.com »)

i jego klientów (" Klient "). Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych FIDULINK.com zapewni Klientowi różne usługi, takie jak tworzenie firm („ Społeczeństwo ”), (" Spółka zależna "), (" Gałąź ") i niektóre powiązane usługi dodatkowe („ Dodatkowe usługi "), a także pomoc związaną z otwieraniem rachunków w bankach lub niebankowych dostawcach usług finansowych lub w innych regulowanych lub nieregulowanych instytucjach lub instytucjach bankowych lub finansowych w ich odpowiednich jurysdykcjach (" Otwieranie konta lub bankowość Wprowadzenie »).

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część każdej umowy zawartej między KLIENT et FIDULINK® podpisem cyfrowym formularza FIDULINK®, niezależnie od tego, czy jest podpisane online poprzez weryfikację zamówienia na platformie FIDULINK.com, pod domenami i Marketplace lub aplikacjami, czy też na papierze („ Kontrakt ") w formacie PDF. Zawierając Umowę z FIDULINK®, Klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Wykaz cen oraz wykaz usług dostępny jest na stronach FIDULINK.com oraz w zakładce domeny i inne aplikacje oraz MarketPlace.

1.3. Wszelkie inne ogólne warunki, które odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub je uzupełniają, zostaną wyłączone z jakiejkolwiek Umowy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie między Klientem a FIDULINK.com.

1.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi a jakąkolwiek Umową, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. W przypadku konfliktu możesz skontaktować się z naszym działem zarządzania konfliktami pod adresem: prawnik [@] fidulink.com. Nasz prawnik zajmie się Twoją prośbą.

1.5. FIDULINK.com zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku powiadamiania swoich użytkowników. Klient zostanie poinformowany o tych zmianach poprzez powiadomienie opublikowane na FIDULINK.com za pośrednictwem bloga FiduLink.com wraz z oficjalną publikacją. Zmiany zostaną uznane za zaakceptowane przez Klienta, o ile FIDULINK.com nie otrzyma pisemnego sprzeciwu w tym zakresie w ciągu czterech tygodni od daty zawiadomienia o tym prawnika(@)fidulink.com wraz z oryginałem pisma wysłanego na adres siedziby firmy listem poleconym za potwierdzeniem rachunek do SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Należy pamiętać, że każda odmowa przyjęcia ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania lub modyfikacji lub aktualizacji spowoduje zakończenie usług, a także całkowite zawieszenie wszystkich usług FiduLink.com i SUXYS® po otrzymaniu oryginalnego listu.

 

2 - Treść i zakres usług

Założenie i zarządzanie firmą oraz usługi dodatkowe

2.1. FIDULINK® może świadczyć na rzecz Klienta usługę rejestracji Spółki, spółki zależnej, oddziału, w jurysdykcjach wskazanych na liście opublikowanej na stronie FIDULINK® ( www.fidulink.com ) lub jej platformy (internet, aplikacja mobilna lub aplikacja na tablet, aplikacja IOS, aplikacja Android). FIDULINK® możemy również organizować, czy to za pośrednictwem firm powiązanych z FIDULINK® lub osobom trzecim, świadczenie Usług dodatkowych, takich jak wyznaczanie powierników, udziałowców powierników, konto sprzedawcy internetowego, logo firmy, pieczęć firmowa, pieczęć firmowa, pełnomocnictwo, poświadczenie notarialne i apostille na dokumentach, prośba o licencje, prośba o zatwierdzenie, wyszukaj lokal, wyszukaj personel, wyszukaj partnerów i wszelkie inne usługi, które oferuje FIDULINK® a KLIENT uzna za przydatne utworzenie lub założenie firmy klienta. Termin „spółki stowarzyszone” oznacza, w odniesieniu do FIDULINK®, spółka zależna lub spółka holdingowa FIDULINK® lub jakiejkolwiek innej spółki zależnej tej spółki holdingowej, prawników, księgowych, prawników, notariuszy i innych agentów FIDULINK®.

2.2. Wszystkie usługi dodatkowe będą świadczone na podstawie specjalnej umowy między Klientem a odpowiednim dostawcą usług dodatkowych, z wyjątkiem pieczęci, pieczęci i logo, poświadczonych notarialnie poświadczeń i apostille. 

2.3. Zawarte w rejestracji pakietu firmowego: 4 udziałowców, 2 dyrektorów, dodatkowi udziałowcy lub dyrektorzy będą podlegać fakturowaniu rejestracyjnemu w zależności od jurysdykcji.

 

moc (PEŁNOMOCNICTWO)

Klient przekazuje władzę FiduLink.com i subdomenom SUXYS® i jej przedstawiciele, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners w zakresie redagowania, redagowania, publikacji, procedur administracyjnych, fizycznej lub elektronicznej reprezentacji przed notariuszami, księgowymi, prawnikami, bankami, bankowością i/lub finansami instytucje i wszystkie inne administracje, wprowadzanie, przekazywanie dokumentów i innych rejestracji u władz, banków, instytucji finansowych, izb handlowych, izb spółek w celu zakładania i/lub zakładania spółek lub filii lub oddziałów, rozwiązania spółki, filii lub oddział, wszelkie zmiany dotyczące firmy, oddziału, filii. To uprawnienie rozpocznie się w dniu zamówienia i zakończy się wraz z końcem usług oferowanych przez fidulink.com, tj. 365 dni i zostanie automatycznie odnowione po odnowieniu usług i zatwierdzeniu zamówienia cyfrowego oraz zaakceptowaniu niniejszych ogólnych warunków sprzedaż i użytkowanie oraz odnawianie usług. Jednak SUXYS® a FiduLink.com zastrzega sobie prawo do ustanowienia nowego pełnomocnictwa w przypadku żądania od władz ustanowienia lub jakichkolwiek zmian dotyczących utworzenia lub zmiany lub innego rozwiązania spółki w imieniu klienta i jego działalności. Pełnomocnictwo musi być poświadczone przez notariusza i apostille haskie.

 

Konto bankowe I Bankowość lub wprowadzenie finansowe I E-portfel I Wymieniam

2.3. FIDULINK® na żądanie może pomóc Klientowi w kontekście wprowadzenia bankowego lub finansowego, otwarcia rachunku w banku, placówce płatniczej, instytucji finansowej lub dostawcy usług niebankowych, dostawcy e-portfela („ Bank lub instytucja ”). W tym kontekście FIDULINK® może zaproponować Klientowi listę placówek, ale to Klient jest odpowiedzialny za wybór placówki pod warunkiem akceptacji placówki i zgodności Klienta i jego firmy, filii, oddziału, biura przedstawicielstwa handlowego (Dobrej Reputacji, Działania, Wsparcie, lokale itp.). Klient może wybrać placówkę z listy placówek udostępnionej przez FIDULINK® lub placówkę osoby trzeciej (tylko na żądanie i bez żadnej gwarancji, że placówka zaakceptuje otwarcie konta firmowego klienta) w ramach limitu dwóch próśb i odmowy ze strony klienta i/lub banków i/lub placówek). Pomyślne wdrożenie dodatkowych usług, takich jak karty kredytowe, książeczki czekowe lub dostęp do bankowości internetowej, nie jest gwarantowane i jest oferowane bez gwarancji. Z usługi można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem, określonych przez obowiązujące prawo, a klient wyraża zgodę na udzielenie wszelkich informacji związanych z jego działalnością i pochodzeniem jego środków, a także wszelkich innych pytań lub informacji wymaganych przez bank lub instytucję finansową lub FIDULINK® i/lub inni agenci FiduLink lub inni partnerzy FiduLink, prawnicy FiduLink, księgowi FiduLink lub inni agenci kontroli zgodności typu AML.

2.4 SUXY® a FiduLink.com nie oferuje żadnej usługi Portfela ani Portfela elektronicznego, usługi Portfela ani Portfela elektronicznego obecne na stronie internetowej www.FiduLink.com i/lub pod domenami i innymi domenami marki są usługą oferowaną przez autoryzowane firmy zewnętrzne w celu świadczenia usług wymiany, e-portfel – portfel… (Dostawca E-Portfela i Platforma Wymiany dla profesjonalistów w kontekście operacji komercyjnych) pod nazwą Label E-Wallet FiduLink. Klient zgadza się, że w żadnym wypadku i w jakiejkolwiek formie nie może zwrócić się przeciwko FiduLink.com i jego subdomenom lub SUXYS® w odniesieniu do linku rejestracyjnego i logowania znajdującego się na stronie FiduLink.com. Klient zwalnia FiduLink.com i SUXYS® wszelkich postępowań w przypadku sporu z instytucjami lub innymi instytucjami finansowymi lub bankowymi, dla których ten ostatni uzyskał wprowadzenie na swoją prośbę wraz z zatwierdzeniem tego ostatniego z jego bankami i/lub instytucjami finansowymi regulowanymi lub nieregulowanymi w ich jurysdykcjach pochodzenia .

 

3 - Prawo do odmowy świadczenia usług

FIDULINK.com i lub SUXYS® zastrzega sobie prawo do odmowy całości lub części usług oferowanych Klientowi bez podania przyczyny lub wyjaśnienia i nie może w żaden sposób zostać pociągnięty do odpowiedzialności za taką odmowę. Żaden zwrot pieniędzy nie może zostać przyznany w przypadku odmowy świadczenia usług przez FIDULINK.com lub subdomeny lub SUXYS® lub agenta SUXYS® , Prawnik SUXYS®, Księgowy SUXYS® Partnerzy SUXYS® i innych agentów kontroli zgodności typu AML. Jesteś przedmiotem odmowy usługi, możesz skontaktować się z naszym działem prawnym pod adresem: prawnik(@)fidulink.com (Język Twojego e-maila jest tylko w języku angielskim, wszystkie prośby, które nie są napisane w języku angielskim, nie będą przedmiotem jakiegokolwiek traktowania na część naszego prawnika odpowiedzialna za tego rodzaju zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług). W ramach kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) możesz skontaktować się z działem zgodności FiduLink.com i subdomen oraz SUXYS® e-mailem na adres compliance(@)fidulink.com, usługi i inne rejestracje firm mogą podlegać czasowemu lub stałemu blokowaniu przez usługi FiduLink.com i subdomeny, SUXYS® , prawnicy FiduLink.com , prawnicy FiduLink.com , księgowi FiduLink.com , centrum domicylacyjne FiduLink.com i inni partnerzy , agenci i subdomeny FiduLink.com. W kontekście werbalnych, pisemnych lub fizycznych zachowań uznanych za nieprawidłowe lub nawet zagrażające FiduLink.com lub SUXYS® lub agentów FiduLink.com, prawników FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, centrów domicylowych i ich pracowników spowoduje odmowę świadczenia usług i/lub natychmiastowy dostęp do usług i produktów bez możliwości zwrotu kosztów. W kontekście publikacji lub rozpowszechniania za pośrednictwem sieci internetowych, stron internetowych, blogów, stron internetowych, forów, radia, telewizji internetowej, kanałów, komunikatorów… i wszystkich innych mediów, treści wizualnych, telewizyjnych i audiowizualnych wypowiedzi uznanych za zniesławiające przez FiduLink.com i/lub SUXYS® w kierunku FiduLink.com lub subdomen lub SUXYS® lub agentów FiduLink® , Prawnicy FiduLink® , Księgowi FiduLink® , Centra poleceń zapłaty FiduLink® oraz wszystkich innych partnerów i platform SUXYS® i/lub FiduLink.com doprowadzi do ścigania w kraju zamieszkania klienta (klientów) i innych menedżerów, wystawców, hostów, autorów, redaktorów publikacji lub oświadczenia, w związku z czym klient akceptuje bez zastrzeżeń i bez ograniczyć z osobistym i pełnym solidarnym poręczeniem do poniesienia kosztów wymiaru sprawiedliwości i ochrony, a także wszystkich kosztów związanych ze sprawą oraz do poniesienia bez żadnych ograniczeń i solidarnie osobiście odszkodowania, którego FiduLink.com może dochodzić, a SUXYS®  jeden lub więcej ich dotyczących oraz te skierowane do FiduLink.com lub SUXYS® lub FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Domiciliation Centers bez ograniczeń ilościowych i czasowych oraz na proste żądanie FiduLink.com lub SUXYS® lub FiduLink.com Managers lub Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants lub FiduLink.com Domiciliation Centers oraz inni partnerzy lub dostawcy FiduLink.com i SUXYS®.

 

4 - Udzielanie porad

Chociaż FIDULINK® stara się dostarczać prawdziwych i poprawnych informacji na temat wszystkich swoich usług, jurysdykcji, form prawnych spółek, podatków i innych informacji związanych z tworzeniem firmy w wybranej przez Ciebie jurysdykcji, FiduLink.com i subdomenach oraz SUXYS® nie udziela porad innych niż informacje ogólnie dostępne i publikowane regularnie przez same sądy, ani informacje dotyczące (opodatkowania osób fizycznych, opodatkowania osób prawnych, umów offshore, umów onshore-offshore, zwolnień podatkowych dla osób fizycznych i firm) A jako taki klient akceptuje i zaświadcza, że ​​nie otrzymał żadnych porad prawnych ani podatkowych od FIDULINK.com i/lub subdomen lub SUXYS® lub agentów FiduLink® (prawnicy FiduLink.com, prawnicy FiduLink.com, księgowi FiduLink.com, agenci FiduLink.com i inni partnerzy FiduLink.com lub dostawcy FiduLink.com) lub wszelkie inne instytucje lub osoby fizyczne lub prawne związane z FiduLink.com i podrzędnymi - domeny lub SUXYS® . Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że otrzyma wszelkie niezbędne porady prawne i podatkowe dotyczące założenia i funkcjonowania Spółki w wybranej przez siebie jurysdykcji oraz zapewnienie, że działania te nie będą naruszać prawa jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji. Klient akceptuje i zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego postępowania prawnego, podatkowego i administracyjnego swojej firmy po jej utworzeniu. Klient(y) całkowicie rozładowują SUXYS® lub FiduLink.com lub jego subdomen, agentów FiduLink.com, prawników FiduLink.com, księgowych FiduLink.com oraz innych partnerów FiduLink.com i dostawców FiduLink.com z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej wyboru jurysdykcji, wyboru formy prawnej, wyboru nazwy spółki, wyboru działalności spółki, zarządzania spółką, dobrego postępowania administracyjnego i podatkowego spółki i jej kierowników oraz innych akcjonariuszy i/lub innych dostawców i/lub współpracowników oraz wszelkich innych przyczyn lub czynów niewłaściwego postępowania lub niewłaściwego prowadzenia działalności Klienta.

 

5 - Cele prawne

Klient gwarantuje, że nie wykorzysta żadnych praw przyznanych w Umowie do celów niezgodnych z prawem, obscenicznych, niemoralnych lub zniesławiających oraz nie zdyskredytuje FIDULINK® , SUXYS® , Prawnicy FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Agenci FiduLink.com, Centra biznesowe FiduLink.com, Partnerzy FiduLink.com i inni Dostawcy FiduLink.com w jakikolwiek sposób. Klient w żadnym wypadku nie może używać ani kojarzyć nazw FIDULINK.com i FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners i innych dostawców FiduLink.com w w całości lub w części w celach komercyjnych. Jeśli dotyczy, FIDULINK® i lub SUXYS®, Prawnicy FiduLink.com, Agenci FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Centrum biznesowe FiduLink.com , Partnerzy FiduLink.com , Dostawcy FiduLink.com zastrzega sobie prawo do współpracy z jakimkolwiek oficjalnym organem śledczym w przypadku zarzutu naruszenia Klient (Klient bez zastrzeżeń akceptuje, że FiduLink.com, SUXYS® , agenci FiduLink.com, prawnicy FiduLink.com, księgowi FiduLink.com, partnerzy FiduLink.com i inni dostawcy FiduLink.com kładzie kres wszelkim umowom o zachowaniu poufności, aby zaoferować pełną współpracę z władzami, które zażądają tego od SUXYS® lub FiduLink.com.)

 

6 - Pranie brudnych pieniędzy i należyta staranność

Klient i jego wspólnicy, akcjonariusze i inne osoby odpowiedzialne i biorące udział w założeniu spółki lub spółek, spółek zależnych, oddziałów zapewnią FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, Centra firmie FiduLink.com, Partnerom FiduLink.com i innym Dostawcom FiduLink.com wszelkie informacje uznane przez nich za niezbędne do zapewnienia, że ​​Firma przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy i należytej staranności. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że informacje przekazane FIDULINK® są poprawne, dokładne, weryfikowalne i wykonane w dobrej wierze. Klient oświadcza również FIDULINK.com, agentom FiduLink.com, prawnikom FiduLink.com, księgowym FiduLink.com, partnerom FiduLink.com i innym dostawcom FiduLink.com, że towary lub środki wprowadzone do Firmy nie stanowią, bezpośrednio ani pośrednio, dochody z przestępstwa lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. W celu umożliwienia FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners and FiduLink.com Providers, aby spełnić swoje zobowiązania prawne, Klient zobowiązuje się FIDULINK.com , Prawnicy FiduLink.com, Agenci FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Centra biznesowe FiduLink.com, Partnerzy FiduLink.com i Dostawcy FiduLink.com w pełni i niezwłocznie informowali o wszelkich zmianach dotyczących beneficjenta ekonomicznego, akcjonariuszy i dyrektorów firmy. Beneficjenci ekonomiczni wskazani przez Klienta podpiszą fizycznie lub cyfrowo „formularz” lub „formularz elektroniczny” zgodnie z wymogami Umowy. Klient niezwłocznie poinformuje FIDULINK.com, prawników FiduLink.com, agentów FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, centra biznesowe FiduLink.com, partnerów FiduLink.com i dostawców FiduLink.com o charakterze działalności swojej firmy. zmiany będą wymagały uprzedniej pisemnej zgody FIDULINK.com, prawników FiduLink.com, agentów FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, centrów biznesowych FiduLink.com, partnerów FiduLink.com i dostawców FiduLink.com. Klient oraz akcjonariusze i inni beneficjenci spółki muszą w ciągu 30 dni od utworzenia spółki przeprowadzić weryfikację tożsamości za pomocą rozwiązania FiduLink.com. Weryfikacja tożsamości jest obowiązkowa dla wszystkich użytkowników. Klient będzie musiał przeprowadzić weryfikację AML i KYC. Klient zwalnia FiduLink.com i/lub SUXYS®, Prawnicy FiduLink.com, Agenci FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Centra biznesowe FiduLink.com, Partnerzy FiduLink.com i Dostawcy FiduLink.com wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się nie zakładać firmy w celu ustalenia wszelkiego rodzaju oszustwa . W ramach zgodności z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami FiduLink.com i SUXYS® , Prawnicy FiduLink.com, Agenci FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Centra biznesowe FiduLink.com, Partnerzy i dostawcy FiduLink.com FiduLink.com nakłada na swoich klientów obowiązkowy proces weryfikacji i kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy: https:// Marketplace-FiduLink.com. W ramach weryfikacji lub wykrycia oszustwa Klient przyjmuje bez zastrzeżeń i bez ograniczeń z osobistym i zupełnym solidarnym poręczeniem do poniesienia kosztów wymiaru sprawiedliwości i ochrony oraz wszelkich kosztów związanych ze sprawą., weryfikacji, kosztów obrony i inne koszty ... i ponieść szkody, których FiduLink.com może domagać się w odniesieniu do niego oraz do FiduLink.com lub SUXYS® , Prawnicy FiduLink.com, Agenci FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Centra biznesowe FiduLink.com, Partnerzy FiduLink.com i Dostawcy FiduLink.com bez ograniczeń ilościowych i czasowych oraz na proste żądanie FiduLink.com lub SUXYS® , prawnicy FiduLink.com, agenci FiduLink.com, księgowi FiduLink.com, centra biznesowe FiduLink.com, partnerzy FiduLink.com i dostawcy FiduLink.com.

 

7 - Obowiązki klienta

Dostarczenie dokumentów potwierdzających w związku z badaniem due diligence może w szczególności obejmować: oryginały uwierzytelnionych odpisów dokumentów tożsamości, dowód zamieszkania sprzed mniej niż 3 miesięcy, referencje bankowe, oryginały uwierzytelnionych odpisów dokumentów firmowych, a także oryginały tłumaczeń przysięgłych, jeśli dotyczy, poświadczenie notarialne, apostille i inne poświadczenie cyfrowe. Wszelkie certyfikaty muszą być sporządzone zgodnie z wymogami odpowiedniej jurysdykcji i zgodnie z ewentualnymi instrukcjami FIDULINK.com, prawników FiduLink.com, agentów FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, centrów biznesowych FiduLink.com, partnerów FiduLink.com i Dostawcy FiduLink.com. Klient ma obowiązek przedłożenia dokumentów wymaganych do wypełnienia obowiązków należytej staranności przed rozpoczęciem świadczenia usług FiDULINK.com i , FiduLink.com Prawnicy, FiduLink.com Agenci, FiduLink.com Księgowi, FiduLink.com Business Centers, FiduLink. com Partners i FiduLink.com Dostawcy , zgodność i inne usługi lub władze, które wyraźnie tego zażądają od FiduLink.com lub SUXYS® lub bezpośrednio do klienta.  

Uwaga: Akceptowane są tylko poświadczenia notariusza kraju zamieszkania, urzędu miasta zamieszkania, ambasad, komisariatu policji miasta zamieszkania, rzeczników publicznych (pod pewnymi warunkami) kraju zamieszkania). Każda próba lub przesłanie fałszerstwa dokumentów lub przesłanie niezgodnych dokumentów spowoduje natychmiastowe zawieszenie usług FiduLink.com.

 

8 - Opłaty i warunki płatności

Ogólnie

8.A.1.1 Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat żądanych przez FIDULINK.com, FiduLink.com Prawników, FiduLink.com Agentów, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners and FiduLink Suppliers .com podczas składania zamówienia pakiet firmowy lub inne usługi. Harmonogram opłat FIDULINK.com znajduje się w wykazie opłat opublikowanym na stronie internetowej FIDULINK.com (www.fidulink.com i subdomeny i/lub FiduLink Marketplace ® lub aplikacje SUXYS®) i jego platformy. Oprócz kosztów wymienionych na stronie internetowej i innych aplikacjach, Klient przyjmuje do wiadomości konieczność zwrotu wszystkich poniesionych kosztów, w tym między innymi kosztów poniesionych podczas zwoływania lub uczestniczenia w zgromadzeniach dyrektorów, akcjonariuszy lub sekretarzy, kosztów zwoływania lub uczestniczenia w posiedzeniach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, koszty związane z przygotowaniem ewentualnego przekierowania zawiadomienia lub oświadczenia oraz wszelkie inne podobne koszty. FIDULINK.com nie rozpoczyna fazy realizacji, dopóki nie otrzyma pełnej zapłaty opłat.
Wszystkie opłaty i prowizje są płatne w walucie wskazanej przez FIDULINK.com, dostępne waluty to , GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, token SUXYS, USDT (kurs wymiany oparty na walucie EUR). Klient nie jest upoważniony do wstrzymania opłat i wydatków z tytułu roszczeń związanych z jakimkolwiek serwisem, gwarancją lub odpowiedzialnością. Podobnie wyłącza się wszelkie prawo Klienta do potrącenia. FiduLink.com regularnie aktualizuje kurs wymiany na swoich stronach internetowych oraz w różnych platformach handlowych i aplikacjach mobilnych.

8.A.1.2 Płatność w Bitcoin.

FIDULINK® akceptuje płatności w bitcoinach z euro jako walutą wymiany. Klient akceptuje, że płatność może podlegać korekcie w przypadku nagłego spadku wartości kryptoaktywa. FIDULINK® zastrzega sobie prawo do odmowy płatności w Bitcoin.

8.A.1.3 Płatność w Ethereum.

FIDULINK® akceptuje płatności w Ethereum z euro jako walutą wymiany. Klient akceptuje, że płatność może podlegać korekcie w przypadku nagłego spadku wartości kryptoaktywa. FIDULINK® zastrzega sobie prawo do odmowy płatności w Ethereum.

8.A.1.4 Płatność przez Western Union.

FIDULINK® akceptuje płatności w Western Union z euro jako walutą przelewu. Klient zgadza się ponieść koszty Western Union. FIDULINK ® zastrzega sobie prawo do odmowy płatności przez Western Union. Dostępne tylko dla płatności Western Union (tryb transferu konta bankowego). (Dostępne tylko dla klientów w nagłych przypadkach)

8.A.1.5 Płatność w MoneyGram.

FIDULINK® akceptuje płatności w MoneyGram z euro jako walutą przelewu. Klient zgadza się ponosić opłaty MoneyGram. FIDULINK® zastrzega sobie prawo do odmowy płatności przez MoneyGram. Dostępne tylko dla płatności MoneyGram (tryb przelewu konta bankowego). 

8.A.1.6 Płatność w USDT.

FIDULINK® akceptuje płatności w USDT z USD jako walutą wymiany. Klient zgadza się ponieść koszty wymiany i przelewu do E-Portfela FiduLink.com. FIDULINK® zastrzega sobie prawo do nieodmowy dokonania płatności przez USDT.

8.A.1.7 Płatność w EURS.

FIDULINK® akceptuje płatności w EUR z USD jako walutą wymiany. Klient zgadza się ponieść koszty wymiany i przelewu do E-Portfela FiduLink.com. FIDULINK® zastrzega sobie prawo do nieodmowy płatności EURS.

8.A.1.8 Płatność w tokenie SUXYS.

FIDULINK ® akceptuje płatności w SUXYS Token z USD jako walutą wymiany. Klient zgadza się ponieść koszty wymiany i przelewu do E-Portfela FiduLink.com. FIDULINK® zastrzega sobie prawo do nieodmowy wypłaty przez SUXYS Token.

 

FiduLink.com nie oferuje płatności gotówkowych. Klient akceptuje korzystanie z powyższych metod płatności w ramach swoich płatności internetowych lub w oddziale FiduLink.com.

 

Założenie i zarządzanie Spółką Zależną, Oddziałem

8.2. Oprócz opłat rocznych Klient musi zapłacić FIDULINK® jednorazowa kwota umożliwiająca utworzenie Spółki, oddziału, spółki zależnej („koszty rejestracji”). Koszty rejestracji różnią się w zależności od jurysdykcji i obejmują zapewnienie siedziby Spółki (adresu), zapewnienie agenta będącego rezydentem, a także wszystkie dokumenty, aby Spółka mogła w pełni funkcjonować od pierwszego dnia rejestracji, a mianowicie: zaświadczenie rejestracja wydana przez lokalny rejestr; statusy; uchwała dotycząca powołania dyrektora i podziału akcji oraz świadectwa (akcji) akcji.

Opłata roczna to opłata ryczałtowa, płatna corocznie przy rejestracji lub odnowieniu działalności Spółki. Obejmują one utrzymanie Spółki zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, jak również odnowienie siedziby, zarejestrowanego agenta i opłaty rządowe w danej jurysdykcji. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Klient jest odpowiedzialny wobec FIDULINK.com za wszystkie inne podatki, takie jak podatki rządowe, cła, podatki i inne płatności na rzecz stron trzecich, a także opłaty i odszkodowania z tytułu przeniesienia dyrektorów lub udziałowców powierniczych, w tym wypłaty i wszystkie uzasadnione wydatki z własnej kieszeni .

Klient uznaje prawo FIDULINK® przegląd opłat rocznych. O zmianie struktury opłat Klient zostanie poinformowany co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia usług za okres, którego opłata dotyczy. Klient może uiszczać opłaty należne FIDULINK® przy użyciu ważnej karty kredytowej Visa lub MasterCard wystawionej na ich nazwisko lub przelewem bankowym. Klienci, którzy przesyłają do FIDULINK® dane karty kredytowej (lub podobnego instrumentu) jako środka płatniczego akceptują FIDULINK® obciąża swoją kartę kredytową pełną kwotą opłat i/lub wydatków, podatków, ceł należnych FIDULINK® w związku z usługą i wszelkimi innymi uzasadnionymi wydatkami lub wydatkami bieżącymi. Klient akceptuje również, że FIDULINK® może zapisywać i wykorzystywać dane karty zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz Polityką Prywatności.

8.2.1.A — Podanie adresu prawnego 

FiduLink.com może podać adres prawny dla firmy utworzonej na klienta, jeśli jest on zawarty w pakiecie na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy w zależności od jurysdykcji i pakietów. Klient akceptuje pełną odpowiedzialność oraz warunki korzystania z FiduLink.com, centrów biznesowych FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, agencji FiduLink.com, partnerów FiduLink.com oraz innych dostawców FiduLink.com. FiduLink.com, FiduLink.com Agenci, FiduLink.com Prawnicy, FiduLink.com Księgowi, FiduLink.com Partnerzy i Dostawcy FiduLink.com zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług polecenia zapłaty w przypadku nieprzestrzegania ogólnych warunków użytkowania i usług FiduLink.com bez zastrzeżeń i bez uprzedzenia. Klient akceptuje i potwierdza, że ​​zapoznał się i zrozumiał ogólne warunki sprzedaży i usług FiduLink.com. Klient akceptuje, że nie może korzystać z adresów FiduLink.com bez powiadomienia FiduLink.com i otrzymania pisemnej zgody od FiduLink.com. Klient nie może w żadnym wypadku przyjmować klientów, partnerów, dostawców i innych spotkań w miejscu zamieszkania bez uprzedniej pisemnej zgody FiduLink.com, dużych przesyłek i wszystkich innych. FiduLink.com zobowiązuje się do informowania klientów o otrzymaniu pisma w imieniu firmy klienta na adres podany przez FiduLink.com (z wyjątkiem przypadku braku doładowania konta pocztowego). Klient przyjmuje do wiadomości, że FiduLink.com zawiesza usługi odbioru poczty od 1 dnia nieopłacenia usług adresowych świadczonych przez FiduLink.com. W przypadku kontroli administracyjnej, klient wyraża zgodę na udostępnienie administracji miejsca innego niż udostępniane przez FiduLink.com oraz na jego koszt lub wynajęcie biura lub prywatnej sali konferencyjnej w granicach dostępności FiduLink.com. . FiduLink.com zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Klientowi usługi wynajmu sali konferencyjnej lub biura.

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI KARTĄ DEBETOWĄ LUB KREDYTOWĄ

8.3. Jeżeli płatność opłaty rocznej jest wymagalna i zaległa pomimo regularnego fakturowania przez FIDULINK® i uzasadnionych starań w celu powiadomienia Klienta o takim naruszeniu, Klient zgadza się, aby FIDULINK mógł obciążyć kartę (debetową lub kredytową) Klienta każdą niezapłaconą kwotą tego rodzaju, w tym wszelkimi karami lub grzywnami nałożonymi w celu przywrócenia spółki do stanu dobrej rejestracji .

W takim przypadku Klient akceptuje również FIDULINK® będzie miał 60 dni od daty obciążenia na opłacenie wszelkich rocznych opłat rejestracyjnych dotyczących firmy Klienta, a każda kwota pobrana jako kara rejestracyjna będzie również obejmować wszelkie dodatkowe kwoty kary związane z okresem oczekiwania 60 dni.

W przypadku płatności anonimową kartą bankową lub bez podania nazwiska posiadacza karty bankowej, klient wyraża zgodę na dostarczenie wyciągu z rachunku bankowego zawierającego numer karty bankowej oraz nazwisko i adres posiadacza .. karty bankowej. W przypadku, gdy klient nie jest posiadaczem karty, musi dostarczyć paszport i dowód adresu - 3 miesiące oraz pisemne potwierdzenie zgody na płatność klienta i jego zamówienia. 

8.4. W ZAKRESIE, W JAKIM OSOBA TRZECIA DOKONUJE PŁATNOŚCI KARTĄ W IMIENIU KLIENTA, KLIENT GWARANTUJE ZGODĘ POSIADACZA KARTY NA PŁATNOŚĆ ORAZ NA KORZYSTANIE Z KARTY I PRZETWARZANIE DANYCH Z KARTY ZGODNIE Z OGÓLNYMI WARUNKAMI I POLITYKA PRYWATNOŚCI. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ ​​OD POSIADACZA PODPISANIE I PRZESTRZEGANIE OŚWIADCZENIA POSIADACZA WZÓR, KTÓRY MOŻNA UZYSKAĆ ​​PRZEZ E-MAIL NA INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Wprowadzenie do bankowości

8.5. Klient ponosi odpowiedzialność wobec FIDULINK® ryczałt za świadczenie usług związanych z wprowadzeniem do bankowości i otwarciem rachunku bankowego. Te opłaty aplikacyjne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia. Opłaty manipulacyjne wyrażone są w GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC według wyboru klienta na platformach FIDULINK®. Klient musi uiścić opłaty administracyjne przed FIDULINK® nie rozpoczyna realizacji usługi i połączenia z zakładem(ami). Klient może uiszczać opłaty administracyjne na rzecz FIDULINK® przy użyciu ważnej karty kredytowej Visa lub MasterCard wystawionej na ich nazwisko lub przelewem bankowym. Klienci, którzy przesyłają do FIDULINK® dane karty kredytowej jako środka płatniczego akceptują FIDULINK® obciąża kartę kredytową pełną kwotą opłaty administracyjnej za wybrane przez siebie konto oprócz kosztów przesyłki kurierskiej na żądanie.

 

Konto klienta Marketplace-FiduLink.com lub App-FiduLink.com lub MY-OFFICE Space

Klient akceptuje, że FIDULINK® załóż dedykowane konto przy zamawianiu online. Klient akceptuje i zapewnia FIDULINK® że zapewnia pełne bezpieczeństwo dostępu do swojego konta. Klient zwalnia się z wszelkich obowiązków FIDULINK® i SUXYS® w przypadku zaniedbania z jego strony i nieprzestrzegania istotnych elementów bezpieczeństwa jego hasła lub loginu dostępowego. W przypadku naruszenia konta lub nieuczciwego użycia, klient akceptuje FIDULINK® blokuje dostęp do tego konta bez zwłoki i bez podania przyczyny klientowi. Klient zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta i swój dostęp, że tylko on ma swoje hasło i login.

Klient akceptuje hosting swoich danych osobowych, takich jak faktury i inne obszary klienta, przez FiduLink.com i SUXYS®. Klient bez zastrzeżeń akceptuje warunki świadczenia usługi i bezpieczeństwa opublikowane na stronie FiduLink.com (Przeczytaj także https://fidulink.com/policy-privacy/). Klient akceptuje, że FiduLink.com i SUXYS® może w każdej chwili zakończyć hosting swoich danych bez informowania go o tym i bez uzasadnienia lub powiadomienia. Klient akceptuje automatyczne utworzenie lub przekształcenie swojego konta gościa w ostateczne konto klienta po złożeniu zamówienia i zatwierdzeniu przez FiduLink.com. 

Klient akceptuje przy walidacji swojego zamówienia na stronie FiduLink.com lub pod domenami, Giełdą lub Aplikacjami podpis elektroniczny (poprzez walidację i akceptację ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania podczas składania zamówienia) niniejszej umowy. wartość pierwotnej umowy. Zatwierdzając zamówienie wyraża zgodę na użycie podpisu elektronicznego pod umową poprzez walidację pola akceptacji warunków sprzedaży i użytkowania definitywnie i bez ograniczeń oraz potwierdza zapoznanie się i zrozumienie oraz akceptację ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania FiduLink.com i jego subdomeny oraz Rynek i Aplikacje.

FiduLink.com i SUXYS® udostępnić klientowi na życzenie przestrzeń „MY-OFFICE Lite” na dowolne nowe utworzenie firmy, filii, oddziału. W tej przestrzeni znajdują się informacje dotyczące tworzenia firmy, filii czy oddziału, ale także panel bezpłatnych narzędzi. Przestrzeń ta może w każdej chwili zostać zawieszona lub dezaktywowana przez FiduLink.com w przypadku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub innej niezgodności z regulaminem FiduLink.com. Klient potwierdza, że ​​otrzymał bezpłatny dostęp na określony okres jednego roku do tej prywatnej i bezpłatnej przestrzeni na jego żądanie od FiduLink.com i SUXYS®. Klient potwierdza, że ​​przeczytał i zrozumiał oraz akceptuje zasady i warunki użytkowania, a także kartę FiduLink.com przed jakimkolwiek połączeniem z jego przestrzenią „MOJE BIURO Lite”. Klient potwierdza, że ​​jest jedynym właścicielem i użytkownikiem tej przestrzeni i zwalnia FiduLink.com i SUXYS z wszelkiej odpowiedzialności.® w przypadku włamania lub złośliwego połączenia lub innego wycieku danych i utraty hasła ze strony klienta, ten ostatni przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tej bezpłatnej i prywatnej przestrzeni oferowanej przez FiduLink.com na specjalne życzenie klienta.

FiduLink.com i SUXYS® stara się jak najlepiej zabezpieczyć swoje różne platformy, korzystając z dostępnych środków bezpieczeństwa, takich jak FiduLink.com i SUXYS® zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione w przypadku częściowej lub całkowitej utraty danych klienta lub ich złośliwego rozpowszechniania przez ewentualnych hakerów lub inne grupy przestępcze. Jednak FiduLink.com zwraca uwagę na fakt, że nie przechowujemy żadnych wrażliwych danych o naszych klientach ani żadnych dokumentów online oraz że mamy usługę ochrony i monitorowania 24/24 i 7/7 wszystkich naszych platform. 

Powołanie dyrektora

8.6. Klient przekazuje uprawnienia do FiDULINK® i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają zostać powołane na dyrektorów firmy zgodnie z formularzem zamówienia przesłanym do FIDULINK® i którzy nie podpisali jeszcze oświadczenia o przyjęciu mandatu, rzeczywiście wyrazili zgodę na objęcie ich mandatu dyrektora w momencie rejestracji spółki oraz że każda osoba fizyczna powołana na dyrektora osiągnęła wiek 18 lat. Również te poświadczają, że administrator jest przedmiotem świadomej zgody na jego powołanie i obowiązki.

Powołanie dyrektora

8.6.1 Klient przekazuje uprawnienia FIDULINK® i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają zostać powołane na stanowisko Dyrektora firmy zgodnie z formularzem zamówienia przesłanym do FiDULINK® i którzy nie podpisali jeszcze oświadczenia o przyjęciu mandatu, rzeczywiście wyrazili zgodę na objęcie mandatu dyrektora w momencie rejestracji spółki oraz że każda osoba fizyczna powołana na dyrektora ukończyła 18 lat. Również te poświadczają, że dyrektor jest przedmiotem świadomej zgody na jego powołanie i obowiązki.

Powołanie sekretarza

8.6.1 Klient przekazuje uprawnienia FIDULINK® i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają zostać powołane na sekretarza spółki zgodnie z formularzem zamówienia przesłanym do FIDULINK® (Obowiązek i obowiązkowa rejestracja w przypadku pełnienia funkcji dyrektora nominowanego) i które nie podpisały jeszcze oświadczenia o przyjęciu mandatu, rzeczywiście wyraziły zgodę na objęcie mandatu sekretarza w momencie rejestracji spółki oraz że każda osoba fizyczna powołana na dyrektora ukończył 18 lat. Również te poświadczają, że sekretarz jest przedmiotem świadomej zgody na jego powołanie i obowiązki.

Inne usługi płatnika

8.7. Klient ponosi odpowiedzialność wobec FIDULINK® bezzwrotnego ryczałtu za świadczenie swoich usług związanych z kontaktem z zewnętrznymi usługodawcami lub pomoc w ubieganiu się o uzyskanie takich usług od zewnętrznych usługodawców. Suma ta jest pobierana wyłącznie na pokrycie kosztów FiDULINK®. Klient przyjmuje do wiadomości, że FIDULINK® nie będzie stroną jakiegokolwiek stosunku umownego nawiązanego pomiędzy Klientem a zewnętrznym usługodawcą. Klient przyjmuje do wiadomości, że FIDULINK® prawdopodobnie otrzyma premię za wprowadzenie firmy od zewnętrznego dostawcy usług w przypadku akceptacji przez Klienta, a Klient wyraźnie zrzeka się prawa do żądania retrocesji takiej premii.

9 - Komunikacja i instrukcje

Klient i FIDULINK® mogą przesyłać sobie nawzajem instrukcje, powiadomienia, dokumenty lub jakąkolwiek inną komunikację pocztą, e-mailem, za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego FIDULINK® lub faksem, TEMAT, że FIDULINK® może przesyłać zestawienia wydatków lub opłat jako załącznik pocztą elektroniczną. Klient i FIDULINK® musi zachować wszystkie instrukcje, zawiadomienia, dokumenty lub wszelkie inne komunikaty jako dowody. Cała komunikacja przeznaczona dla FIDULINK® zostaną wysłane do jego siedziby lub na inny adres podany przez FIDULINK® powiadomi Klienta na piśmie w dowolnym momencie, a cała komunikacja przeznaczona dla Klienta zostanie wysłana na jego adres lub na dowolny inny adres, o którym Klient powiadomi FIDULINK® w każdym czasie na piśmie, w szczególności instrukcja poste restante, która wymaga pisemnego zatwierdzenia. Od FiDULINK® musi mieć możliwość skontaktowania się z Klientem w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania FIDULINK® w przypadku zmiany adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu/faksu. W przypadku, gdy Klient zamierza zakończyć wszystkie usługi FIDULINK® w przypadku konkretnej firmy lub kilku firm wszelkie wypowiedzenie składane drogą mailową należy przesyłać na adres info@fidulink.com .

10 - Przetwarzanie i ochrona danych

10.1. FIDULINK® będzie przetwarzać dane osobowe, które zgodnie z definicją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD/RODO), które obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zwanej również „osobą, której dane dotyczą”. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator połączenia lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizjonomii, fizjologii , genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamości tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych, zarówno zautomatyzowane, jak i ręczne, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, odzyskiwanie, przeglądanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wykorzystywanie, komunikowanie się poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie takich danych, a także udostępnianie, porządkowanie lub łączenie danych, ich ograniczanie lub usunięcie.

Odbiorcami danych osobowych są spółki z grupy FIDULINK® działając jako podwykonawca lub pomocnik, agenci rezydujący w jurysdykcjach związanych z usługami, nasi dostawcy IT i telekomunikacyjni, inni dostawcy zewnętrzni, w tym banki, którym Klient wyraźnie życzył się przedstawić, publiczne rejestry spółek lub organy prawne. Każde z tych ujawnień zostanie dokonane zgodnie z RODO, a nasze relacje ze stronami trzecimi będą miały charakter umowne, na mocy którego obie strony poddają się obowiązkom RODO takim jak obowiązek zachowania poufności wobec każdego, kto przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą.

W celu wywiązania się z obowiązku znajomości swojego klienta („KYC”) oraz zapewnienia prawidłowego świadczenia usług, przetwarzane dane obejmują dane Klienta, takie jak imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia, miejsce zamieszkania i zamieszkania adresy, numery paszportów, daty ważności paszportów oraz dane kontaktowe osób możliwych do zidentyfikowania, a także dokumenty potwierdzające te dane osobowe oraz instrukcje Klienta dotyczące usług. Proces KYC odbywa się za pomocą aplikacji KYC – AML dostępnej na FiduLink.com.

Klient ma obowiązek przechowywania swoich danych osobowych w FIDULINK® aktualizowane przez cały okres trwania stosunku umownego oraz do przedkładania wszelkich dokumentów potwierdzających w związku z obowiązkiem ich aktualizowania w formularzach określonych przez FIDULINK®.

10.2. FIDULINK® lub agent będący rezydentem mogą przetwarzać dane osobowe jako podwykonawca w imieniu FIDULINK®, który w stosownych przypadkach pozostaje administratorem danych. Więcej informacji o podmiotach, którym udostępniamy dane, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

10.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że więcej informacji może uzyskać kontaktując się z FIDULINK® lub wysyłając e-mail na adres info@fidulink.com . Cała komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim. FiDULINK może używać dowolnego innego języka® według własnego uznania, tylko grzecznościowo wobec Klienta.

10.4. Klient zostaje poinformowany, że przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem ani na zgodność z prawem kontynuacji przetwarzania, jeżeli istnieje inny powód uzasadniający przetwarzanie, np. Wypełnienie obowiązków prawnych.

Klient gwarantuje FIDULINK® że uzyskał pełną i kompletną zgodę osoby trzeciej, której dane osobowe są przesyłane do FIDULINK® przez Klienta i że zgoda ta obejmuje przetwarzanie przez lub za pośrednictwem FIDULINK® dane osobowe tej osoby trzeciej, której dane dotyczą, ze względu na świadczenie usług lub przestrzeganie obowiązków ostrożnościowych.

10.5. FIDULINK®, jej dyrektorzy, pracownicy lub agenci są zobowiązani do zachowania poufności danych. Pomimo wszelkich środków bezpieczeństwa dane, w tym komunikacja e-mailowa i osobiste dane finansowe, mogą być przeglądane przez nieupoważnione osoby trzecie podczas transmisji między Klientem a FIDULINK®. W celu komunikacji z FIDULINK®, Klient może być zmuszony do korzystania z oprogramowania wyprodukowanego przez osoby trzecie, w tym między innymi z oprogramowania przeglądarki obsługującego protokół bezpieczeństwa danych zgodny z protokołem używanym przez FIDULINK®.

10.6. Informacje podane w kontekście tej klauzuli stanowią częściową prezentację ochrony danych. Jest to wyjaśnione bardziej szczegółowo w naszej Polityce prywatności dostępnej pod linkiem podanym w tym celu.

11 - Niezdolność do czynności prawnych

Klient ponosi ryzyko jakiegokolwiek uszczerbku wynikającego z niezdolności do czynności prawnych odnoszącej się do jego osoby lub jego prawników lub innych osób trzecich, chyba że ta niezdolność została zgłoszona FIDULINK.com lub SUXYS® pisemnie lub e-mailem (pod warunkiem otrzymania zwrotnego potwierdzenia e-mailem od FiduLink.com lub SUXYS® ).

12 - Odpowiedzialność

12.1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów szczególnych, wszelkie szkody wynikające z błędu lub zaniedbania ze strony FIDULINK®, jej dyrektorów, pracowników lub agentów ponosi Klient, chyba że FIDULINK®, jej dyrektorzy, pracownicy lub agenci dopuścili się rażącego zaniedbania lub oszustwa lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy obowiązującego prawa. FIDULINK® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku awarii mechanicznej, strajku, ataku internetowego, ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej, opóźnienia pandemii lub niepowodzenia personelu, kierownictwa lub opiekuna w wykonywaniu swoich obowiązków. 

12.2. Wszelkie szkody spowodowane lub wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z błędu, awarii, zaniedbania, działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej osoby, systemu, instytucji lub infrastruktury płatniczej zostanie obciążony przez Klienta.

12.3. FIDULINK® nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Usługi dodatkowe nie mogą zostać wdrożone. Odpowiedzialność FIDULINK® dotyczące Usług dodatkowych są ściśle ograniczone do wyboru, instrukcji i nadzoru nad podmiotami stowarzyszonymi lub jakąkolwiek inną stroną trzecią.

12.4. Wszelkie szkody lub straty wynikające z korzystania z poczty, telegrafu, teleksu, faksu, telefonu i innych środków komunikacji lub środków transportu, a w szczególności straty wynikające z opóźnień, nieporozumień, szkód, złego traktowania ze strony osób trzecich lub powielania kopii, są obowiązkiem Klienta, chyba że FiDULINK® dopuścił się rażącego niedbalstwa.

12.5. FIDULINK® nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii jednego ze środków komunikacji niezbędnej do wykonania usług przewidzianych w Umowie lub za jakąkolwiek pocztę lub telefon otrzymany w ramach usług przewidzianych w Umowie. FIDULINK® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia lub faksowania instrukcji, w tym w przypadku niepowodzenia transmisji, niekompletności lub utraty.

12.6. W konkretnym przypadku otwarcia rachunku bankowego FIDULINK® występuje jako osoba trzecia w relacji pomiędzy Bankiem a Klientem. Dlatego FIDULINK® nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za relacje między Bankiem a Klientem. FIDULINK® nie ma uprawnień do działania i nie twierdzi, że działa w charakterze pracownika, przedstawiciela lub członka kierownictwa Banku i/lub podpisywania w jego imieniu lub zaciągania jakiejkolwiek odpowiedzialności w imieniu banku.

13 - Czas trwania, zakończenie i zawieszenie usług

Ogólnie

13.1. Każda Umowa obowiązuje przez wskazany okres, a następnie będzie automatycznie przedłużana na kolejne okresy równe długości pierwotnego okresu. We wszystkich innych aspektach każda Umowa zostanie automatycznie odnowiona na tych samych warunkach. FIDULINK® lub Klient może wypowiedzieć dowolną Umowę na okres, o którym w niej mowa, lub na koniec jakiegokolwiek okresu przedłużenia lub odnowienia, z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia drugiej stronie na piśmie. Wypowiedzenie jest rozumiane jako pozostające bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub obowiązków strony powstałych przed wypowiedzeniem lub powstałych w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem popełnionym przed wypowiedzeniem. Zastrzega się prawo do natychmiastowego wypowiedzenia z uzasadnionej przyczyny.

13.2. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania i/lub Ogólnych Warunków, FIDULINK.com lub SUXYS® może rozwiązać każdą Umowę i usługi ze skutkiem natychmiastowym, w tym Umowę dotyczącą Usług dodatkowych świadczonych przez firmy powiązane z FIDULINK® lub przez strony trzecie. W takim przypadku Klient musi podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zastąpienia dowolnego stanowiska, które zwolniło się w dowolnej Firmie po takim rozwiązaniu i wyraźnie uzgodniono, że FIDULINK® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego natychmiastowego rozwiązania.

Założenie i zarządzanie firmą

13.3. Każda Umowa o prowadzenie Spółki jest ważna przez cały rok. W przypadku, gdy Klient wypowie umowę lub zwróci się do FIDULINK® do przeniesienia zarządzania Spółką do innego agenta lub usługodawcy firmy lub do likwidacji firmy, FIDULINK® nie przeniesie ani nie zlikwiduje Spółki, dopóki wszystkie zaległe płatności, wydatki i / lub opłaty (w tym między innymi podatki rządowe, cła, podatki i inne płatności na rzecz osób trzecich, a także koszty związane z dyrektorami lub udziałowcami powierniczymi oraz opłata za przelew w wysokości 750,00 €) zostały w całości opłacone.

Z chwilą zarejestrowania Spółki i zarejestrowania jej we właściwej jurysdykcji, Klient wyraża zgodę na podpisanie umowy zlecenia. W przeciwnym razie FIDULINK® zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania Klientowi dokumentów socjalnych dotyczących Spółki, o ile ww. umowa zlecenia nie zostanie podpisana przez Klienta.

Klient otrzyma pełny zwrot kosztów inkorporacji, pomniejszonych o koszty przesyłki kurierskiej, jeżeli spełnione zostaną następujące trzy warunki: (i) FIDULINK® nie jest w stanie utworzyć Firmy dla Klienta ORAZ (ii) FIDULINK® otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty należycie wypełnione przez Klienta, w tym kopię ważnego dokumentu tożsamości Klienta, który został uwierzytelniony zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami banków szwajcarskich oraz wszelkie inne dokumenty wymagane od Klienta przez FIDULINK®, takich jak w szczególności rachunki za media nie starsze niż 3 miesiące, życiorys i list referencyjny z banku ORAZ (iii) wniosek o zwrot jest składany w terminie 60 dni od wniesienia przez Klienta opłaty konstytucyjnej.

Otwarcie rachunku bankowego

13.4. Usługa kończy się otwarciem rachunku przez Bank, a następnie nawiązanie wszelkich relacji pomiędzy Klientem a Bankiem.

Każdy Klient może podjąć decyzję o anulowaniu swojego wniosku w ciągu 3 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Klient otrzyma pełny zwrot opłaty instalacyjnej, pomniejszonej o opłaty kurierskie, jeżeli zostaną spełnione następujące trzy warunki: (i) Bank przy pomocy FIDULINK®, nie może otworzyć konta ORAZ (ii) FIDULINK dla Klienta® lub Bank otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty należycie wypełnione przez Klienta, w tym kopię ważnego dokumentu tożsamości Klienta, który został poświadczony zgodnie z dokładnymi instrukcjami Konwencji dotyczącej obowiązku staranności banków szwajcarskich oraz wszelkie wymagane dokumenty od Klienta przez FIDULINK®, takich jak między innymi wyciągi z rachunków kart kredytowych, rachunki za media, umowa o pracę, zaświadczenie o zarejestrowaniu firmy lub inne dowody ekonomicznego pochodzenia środków. To jedyny przypadek, w którym oferowane są zwroty. Nie oferujemy zwrotu pieniędzy, z jakiegokolwiek powodu, jeśli klient zdecyduje się anulować swoją prośbę po 3 dniach kalendarzowych.

Sposób zwrotu pieniędzy

13.5. Zwrotu można dokonać wyłącznie za pośrednictwem łańcucha blokowego SUXYS.® oraz w tokenie cyfrowym używanym przez FiduLink.com i subdomeny i/lub SUXYS® albo TOKEN SUXYS® (uwaga, wszystkie zwroty będą dokonywane zgodnie z wartością tokena SUXYS® w momencie składania wniosku i pod warunkiem akceptacji przez SUXYS® i lub FIDULINK.com i subdomeny. 

14 - Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszym dokumencie jest lub może stać się, zgodnie z jakimkolwiek pisemnym prawem, lub zostanie uznana przez sąd lub organ administracyjny lub jakąkolwiek właściwą jurysdykcję za niezgodną z prawem, nieważną, zabronioną lub niewykonalną, wówczas taką klauzulę uważa się za nieskuteczną. w zakresie takiej niezgodności z prawem, nieważności, nieważności, zakazu lub niemożności zastosowania. Pozostałe klauzule pozostaną w mocy.

15 - Karta FiduLink.com i subdomeny I 10 zasad Karty

Użytkownik oraz dyrektorzy, akcjonariusze, partnerzy oświadczają, że przeczytali i akceptują statut FiduLink.com i akceptują jego przestrzeganie pod karą zawieszenia lub dezaktywacji ich usług bez zastrzeżeń i bez żadnego uzasadnienia w imieniu SUXYS® lub FIDULINK.com i subdomeny; 

1 – Nigdy nie dostarczaj nielegalnych usług ani produktów firmie utworzonej lub korzystającej z usług FIDULINK.com. 2 – Zachowaj profesjonalizm i uprzejmość we wszystkich okolicznościach z agentami FIDULINK®. 3 – Nigdy nie pozwól innej osobie korzystać z Twojego konta FiDULINK® lub MOJE BIURO, aby połączyć się z siecią. 4 – Nigdy nie korzystaj z usług FIDULINK® dla firmy innej niż zarejestrowana w usługach FIDULINK®. 5 – Nigdy nie rozpoczynaj działalności firmy bez otrzymania oficjalnych dokumentów lub aktywacji usług od FiDULINK®. 6 – Dostarcz w ciągu 48 godzin wszystkie dokumenty zawodowe lub osobiste, które FiDULINK® może cię zapytać. 7 – Odnów swoją firmę lub jej usługi maksymalnie 1 miesiąc przed końcem usług FiDULINK®. 8 – Nigdy nie dostarczaj dokumentu, który został w jakikolwiek sposób poprawiony. 9 – Nigdy nie zmieniaj danych kontaktowych (adresu, telefonu itp.) bez poinformowania o tym FIDULINK.com. 10 – Nigdy nie korzystaj z usług lub produktów FIDULINK.com do konfigurowania lub ustalania oszustw podatkowych, administracyjnych, finansowych…

16. Zadanie

W celu wykonania swoich usług FIDULINK® zastrzega sobie prawo do zatrudniania podwykonawców, którzy będą pod jego zwierzchnictwem: prawników, prawników, księgowych, biegłych rewidentów, notariuszy, audytorów i innych agentów założycielskich sieci FiduLink.com. Prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy mogą zostać przeniesione na osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą FIDULINK.com.

17. Obowiązujące prawo 

Niniejsza Umowa jest regulowana i ustanowiona zgodnie z prawem obowiązującym w jurysdykcji siedziby SUXYS International Limited. Wszelkie spory między stronami powstałe w związku z Umową, ogólnymi warunkami sprzedaży i korzystania z FiduLink.com, w tym pytania dotyczące jej zawarcia, ważności lub jej rozwiązania, podlegają wyłącznej jurysdykcji siedziby głównej. SUXYS International Limited.

 

Załącznik 1 - 1 - A. Brak świadczenia usług dla obywateli poniższych jurysdykcji (01 o godzinie 01:2023): 

FiduLink.com nie może świadczyć żadnych usług obywatelom jurysdykcji: Afganistanu, Iranu, Korei Północnej, Pakistanu, Sudanu. Ta lista może zostać dodana lub usunięta z określonej jurysdykcji bez powiadomienia ze strony FiduLink.com.  

 

Załącznik 2 - 1 - A. Limit płatności kartą kredytową poniżej (27 o 04:2023): 

Od 499,00 FiduLink.com nie będzie już oferować płatności kartą bankową dla nowych klientów powyżej 27 €. W przypadku wszystkich płatności powyżej 04 euro lub walut odpowiadających tej kwocie, płatności mogą być dokonywane przelewem bankowym w 2023 walutach wybranych przez klienta przelewem SEPA lub przelewem SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum. Funkcja płatności dla kwot większych niż 499,00 € lub równowartość będzie dostępna tylko dla klientów znanych już FiduLink.com*.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 o godzinie 04:2023. 

Przetłumacz tę stronę ?

fidulink

WYMAGANE DOKUMENTY FIDULINK

Sprawdzanie dostępności domeny

załadunek
Wprowadź nazwę domeny nowej instytucji finansowej
Sprawdź, czy nie jesteś robotem.

płatność kartą bankową online fidulink tworzenie firmy online tworzenie firmy online fidulink

Jesteśmy online!