OGÓLNE WARUNKI

WARUNKI OGÓLNE - SPRZEDAŻ - UŻYTKOWANIE - USŁUGI

 

1 - Przedmiot i zakres

1.1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania mają na celu regulowanie stosunków handlowych między „ FIDULINK ”lub„ SUXYS ” operatorzy FiduLink.com i jego subdomen: SUXYS Ltd, Company 12706886, PRAWO: 9845007DF5742FC5K830, KOD IDST: 0HZJ4VL4ECFQ (Łącze: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Siedziba: Wenlock Road, N17GU, Londyn, Anglia, Wielka Brytania, email: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC, Siedziba: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Stany Zjednoczone Ameryki - SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Siedziba: Burlington Tower, Business Bay Dubaï Zjednoczone Emiraty Arabskie - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, Siedziba: Harju maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, 10151, Estonia, („FIDULINK”) (" FIDULINK.pl ») („ RYNEK-FIDULINK.pl ») („ APP-FIDULINK.pl ») („ MOBIL.FIDULINK.pl ») („ Wszystkie domeny i subdomeny .FIDULINK.com »)

i jego klientów (" Klient "). Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych FIDULINK.com zapewni Klientowi różne usługi, takie jak tworzenie firm („ Społeczeństwo ”), (" Spółka zależna "), (" Gałąź ") i niektóre powiązane usługi dodatkowe („ Dodatkowe usługi "), a także pomoc związaną z otwieraniem rachunków w bankach lub niebankowych dostawcach usług finansowych lub w innych regulowanych lub nieregulowanych instytucjach lub instytucjach bankowych lub finansowych w ich odpowiednich jurysdykcjach (" Otwieranie konta lub bankowość Wprowadzenie »).

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część każdej umowy zawartej między KLIENT et FIDULINK podpisem cyfrowym formularza FIDULINK, niezależnie od tego, czy jest podpisane online poprzez weryfikację zamówienia na platformie FIDULINK.com, pod domenami i Marketplace lub aplikacjami, czy też na papierze („ Kontrakt ") w formacie PDF. Zawierając Umowę z FIDULINK, Klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Cennik i wykaz usług są dostępne na stronach internetowych i subdomenach FIDULINK.com oraz innych aplikacjach i MarketPlaces.

1.3. Wszelkie inne ogólne warunki, które odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub je uzupełniają, zostaną wyłączone z jakiejkolwiek Umowy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie między Klientem a FIDULINK.com.

1.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi a jakąkolwiek Umową, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. W przypadku konfliktu możesz skontaktować się z naszym działem zarządzania konfliktami pod adresem: prawnik [@] fidulink.com. Nasz prawnik zajmie się Twoją prośbą.

1.5. FIDULINK.com zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku powiadamiania użytkowników. Klient zostanie poinformowany o tych modyfikacjach poprzez powiadomienie opublikowane na FIDULINK.com za pośrednictwem bloga FiduLink.com z oficjalną publikacją. Zmiany będą uważane za zatwierdzone przez Klienta, chyba że FIDULINK.com otrzyma pisemny sprzeciw w tym zakresie w ciągu czterech tygodni od daty zawiadomienia prawnika (@)fidulink.com wraz z oryginałem listu wysłanego do jego siedziby w rejestrze za potwierdzeniem odbiór do SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Należy pamiętać, że każda odmowa ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania lub modyfikacji lub aktualizacji spowoduje zakończenie świadczenia usług, a także całkowite zawieszenie wszystkich usług FiduLink.com i SUXYS od momentu otrzymania oryginalnego listu.

 

2 - Treść i zakres usług

Założenie i zarządzanie firmą oraz usługi dodatkowe

2.1. FIDULINK może świadczyć Klientowi usługę rejestracji Spółki, spółki zależnej, oddziału w jurysdykcjach wskazanych na liście opublikowanej na stronie internetowej FIDULINK ( www.fidulink.com ) lub jej platform (internet, aplikacja mobilna lub aplikacja na tablet, aplikacja IOS, aplikacja Android). FIDULINK może również organizować, czy to poprzez spółki stowarzyszone FIDULINK, czy osoby trzecie, świadczenie Usług Dodatkowych, takich jak mianowanie dyrektorów powierników, udziałowców powierniczych, internetowe konto handlowe, logo firmy, pieczęć firmy, pieczęć firmy, pełnomocnictwo, poświadczenie notarialne oraz apostille na dokumentach, prośba o licencje, prośba o zatwierdzenie, poszukiwanie lokalu, poszukiwanie personelu, poszukiwanie partnerów oraz wszelkie inne usługi, które FIDULINK i KLIENT uznają za przydatne przy tworzeniu lub zakładaniu firmy klienta. Termin „spółki stowarzyszone” oznacza, w odniesieniu do FIDULINK, spółkę zależną lub spółkę holdingową FIDULINK lub jakąkolwiek inną spółkę zależną tej spółki holdingowej, prawników, księgowych, prawników, notariuszy i innych agentów FIDULINK.

2.2. Wszystkie usługi dodatkowe będą świadczone na podstawie specjalnej umowy między Klientem a odpowiednim dostawcą usług dodatkowych, z wyjątkiem pieczęci, pieczęci i logo, poświadczonych notarialnie poświadczeń i apostille. 

2.3. Zawarte w rejestracji pakietu firmowego: 4 udziałowców, 2 dyrektorów, dodatkowi udziałowcy lub dyrektorzy będą podlegać fakturowaniu rejestracyjnemu w zależności od jurysdykcji.

 

moc (PEŁNOMOCNICTWO)

Klient upoważnia FiduLink.com i subdomen, SUXYS i jej przedstawicieli, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners do redagowania, pisania, publikacji, procedur administracyjnych, fizycznej lub elektronicznej reprezentacji do notariusze, księgowi, prawnicy, banki, instytucje bankowe i/lub finansowe oraz wszelkie inne organy administracji, wprowadzanie, przekazywanie dokumentów i innych zapisów władzom, bankom, instytucjom finansowym, izbom handlowym, izbom gospodarczym w celu ustanowienia lub ustanowienia spółka lub spółka zależna lub oddział, rozwiązanie spółki, spółki zależnej lub oddziału, wszelkie zmiany dotyczące spółki, oddziału, spółki zależnej. Uprawnienie to rozpocznie się w dniu złożenia zamówienia i zakończy się wraz z zakończeniem usług oferowanych przez fidulink.com, tj. 365 dni, i zostanie automatycznie odnowione po odnowieniu usług i zatwierdzeniu zamówienia cyfrowego oraz zaakceptowaniu niniejszych warunków ogólnych. sprzedaży i użytkowania oraz odnowienia usług. Jednak SUXYS i FiduLink.com zastrzegają sobie prawo do ustanowienia nowego uprawnienia w przypadku wniosku władz o konstytucję lub jakiejkolwiek zmiany dotyczącej utworzenia lub zmiany lub innego anulowania firmy w imieniu klienta i jego firmy. Pełnomocnictwo musi być poświadczone przez notariusza i apostille z Hagi.

 

Konto bankowe I Bankowość lub wprowadzenie finansowe I E-portfel I Wymieniam

2.3. FIDULINK na życzenie może pomóc Klientowi w kontekście wprowadzenia bankowego lub finansowego, otwarcia konta w banku, instytucji płatniczej, instytucji finansowej lub dostawcy usług pozabankowych, dostawcy e-portfela, („ Bank lub instytucja ”). W tym kontekście FIDULINK może zaoferować Klientowi wykaz lokali, ale to Klient jest odpowiedzialny za wybór lokalu pod warunkiem akceptacji lokalu i zgodności Klienta i jego firmy, spółki zależnej, oddziału, przedstawiciela handlowego biuro (dobra pozycja, zajęcia, wsparcie, pomieszczenia itp.). Klient może wybrać albo placówkę z listy placówek udostępnionej przez FIDULINK lub placówkę zewnętrzną (tylko na życzenie i bez gwarancji, że placówka akceptuje otwarcie rachunku firmy klienta) w ramach limitu dwóch żądań i odmowa klienta i/lub banków i/lub placówek). Pomyślne wdrożenie usług dodatkowych, takich jak karty kredytowe, książeczki czekowe czy dostęp do bankowości internetowej, nie jest gwarantowane i jest oferowane bez gwarancji. Usługa może być wykorzystywana wyłącznie do celów prawnych określonych przez obowiązujące prawo, a klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji dotyczących jego działalności i pochodzenia jego funduszy oraz wszelkich innych pytań lub informacji wymaganych przez bank lub instytucję finansową lub FIDULINK i lub inni agenci FiduLink lub inni partnerzy FiduLink, prawnicy FiduLink, księgowi FiduLink lub inni agenci kontroli zgodności typu AML.

2.4 SUXYS i FiduLink.com nie oferują żadnej usługi Portfela ani E-portfela, usług Portfela lub E-portfela obecnych na stronie internetowej www.FiduLink.com i/lub subdomen i domen innych marek jest usługą oferowaną przez firmę Hiltona (Platforma Dostawcy E-Portfela i Wymiany Walut dla profesjonalistów w ramach operacji handlowych) pod nazwą Label E-Wallet FiduLink. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie może w żadnych okolicznościach i w jakikolwiek sposób zwracać się przeciwko FiduLink.com i jego subdomenom lub SUXYS w związku z linkiem do rejestracji i logowania na stronie FiduLink.com. Klient zwalnia FiduLink.com i SUXYS z wszelkich postępowań sądowych w przypadku sporu z instytucjami lub innymi instytucjami finansowymi lub bankowymi, dla których uzyskał na swój wniosek wstęp z potwierdzeniem go w swoich placówkach bankowych i / lub regulowanych lub nieuregulowanych instytucje finansowe w ich jurysdykcjach pochodzenia.

 

3 - Prawo do odmowy świadczenia usług

FIDULINK.com i/lub SUXYS zastrzegają sobie prawo do odrzucenia całości lub części usług, które oferuje Klientowi bez podania przyczyny lub wyjaśnienia i nie mogą w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za tę odmowę. Żaden zwrot kosztów nie może zostać przyznany w przypadku odmowy świadczenia usług przez FIDULINK.com lub subdomeny lub SUXYS lub agenta SUXYS, prawnika SUXYS, księgowego SUXYS, partnerów SUXYS i innych agentów kontrolnych spełniających wymogi AML. Jesteś obiektem odmowy świadczenia usług, możesz skontaktować się z naszym działem prawnym pod adresem: prawnik (@) fidulink.com z zastrzeżeniem przetwarzania przez naszego prawnika odpowiedzialnego za tego rodzaju zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług). W ramach weryfikacji przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) możesz skontaktować się z usługą zgodności FiduLink.com i subdomenami oraz SUXYS za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem compliance (@) fidulink.com, usługi i inne statuty firm mogą zostać tymczasowo lub na stałe zablokowane przez usługi FiduLink.com i subdomen, SUXYS, Prawnicy FiduLink.com, Prawnicy FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Center de domiciliation FiduLink.com i inni Partnerzy, agenci FiduLink.com i subdomeny. W kontekście ustnych, pisemnych lub fizycznych zachowań uznanych za nieprawidłowe lub nawet grożące agentom FiduLink.com, SUXYS lub FiduLink.com, prawnikom FiduLink.com, księgowym FiduLink.com, centrom domicylacji i ich pracownikom spowoduje odmowę świadczenia usług i / lub natychmiastowy dostęp do usług i produktów bez możliwości zwrotu kosztów.

 

4 - Udzielanie porad

Chociaż FIDULINK stara się dostarczać prawdziwe i prawidłowe informacje o wszystkich swoich usługach, jurysdykcjach, formach prawnych spółek, podatkach i innych informacjach związanych z utworzeniem firmy w wybranej jurysdykcji, FiduLink.com i subdomeny oraz SUXYS nie udzielać porad innych niż informacje swobodnie dostępne i regularnie publikowane przez same sądy, ani informacje dotyczące (Opodatkowanie indywidualne, Opodatkowanie osób prawnych, Zgromadzenie Offshore, Zgromadzenie Onshore-Offshore, Zwolnienie z podatku dla osób fizycznych i firm) Jako takie, Klient akceptuje i oświadcza, że nie otrzymał żadnej porady prawnej ani podatkowej od FIDULINK.com i/lub subdomen lub agentów SUXYS lub FiduLink (FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Lawyers, FiduLink Accountants. com, FiduLink.com Agents i innych partnerów FiduLink.com lub FiduLink .com dostawców) lub jakichkolwiek innych instytucji lub osób fizycznych lub prawnych w związku z FiduLink.com i subdomenami lub SUXYS. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że otrzyma wszelkie niezbędne porady prawne i podatkowe w związku z założeniem i prowadzeniem Spółki w wybranej przez siebie jurysdykcji oraz zapewnienie, że działania nie będą naruszać prawa jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji. Klient akceptuje i zobowiązuje się do zapewnienia należytego postępowania prawnego, podatkowego i administracyjnego swojej firmy po jej utworzeniu. Klient (klienci) całkowicie zwalnia SUXYS lub FiduLink.com lub jego subdomeny, Agentów FiduLink.com, Prawników FiduLink.com, Księgowych FiduLink.com i innych Partnerów FiduLink.com i Dostawców FiduLink.com ze wszystkich obowiązków dotyczących wyboru jurysdykcji, wybór formy prawnej, wybór nazwy firmy, wybór działalności firmy, zarządzanie spółką, prawidłowe funkcjonowanie administracyjno-skarbowe firmy i jej kierowników oraz innych udziałowców i/lub innych dostawców i/lub współpracowników oraz wszelkie inne przyczyny lub działania złego lub niewłaściwe zarządzanie biznesem klienta.

 

5 - Cele prawne

Klient gwarantuje, że nie będzie wykorzystywał żadnych praw przyznanych w Umowie w celach niezgodnych z prawem, obscenicznych, niemoralnych lub zniesławiających i nie będzie dyskredytował FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com Prawników, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agents , FiduLink. com Business Centers, Partnerzy FiduLink.com i inni Dostawcy FiduLink.com w jakikolwiek sposób. Klient nie może w żadnych okolicznościach używać ani kojarzyć nazwy FiduLink.com i FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners and other FiduLink Suppliers.com, w w całości lub w części do celów komercyjnych. W stosownych przypadkach, FIDULINK i/lub SUXYS, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Center, FiduLink.com Partners, FiduLink.com Suppliers zastrzegają sobie prawo do współpracy z wszelkimi urzędowymi dochodzeniami w przypadku zarzutu naruszenia wobec Klienta (Klient w pełni akceptuje fakt, że FiduLink.com, SUXYS, FiduLink.com Agenci, FiduLink.com Prawnicy, FiduLink.com Księgowi, FiduLink.com Partnerzy i inni Dostawcy FiduLink.com wypowiadają wszystkie umowy o zachowaniu poufności w celu zaoferowania pełnej współpracy z organami, które o to poproszą ze strony SUXYS lub FiduLink.com.)

 

6 - Pranie brudnych pieniędzy i należyta staranność

Klient i jego partnerzy, udziałowcy i inne osoby odpowiedzialne i biorące udział w założeniu firmy lub spółek, spółek zależnych, oddziałów zapewnią FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, Centra biznesu FiduLink.com, Partnerów FiduLink.com i innych Dostawców FiduLink.com wszelkie informacje uznane przez tych ostatnich za niezbędne w celu zapewnienia, że ​​Firma przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy i należytej staranności. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że informacje przekazane FIDULINK są prawidłowe, dokładne, weryfikowalne i dobrej jakości. Klient oświadcza również FIDULINK.com, Agentom FiduLink.com, Prawnikom FiduLink.com, Księgowym FiduLink.com, Partnerom FiduLink.com i innym Dostawcom FiduLink.com, że towary lub fundusze wprowadzone do Firmy nie stanowią, ani bezpośrednio, ani pośrednio, dochody z przestępstwa lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. Aby umożliwić FIDULINK.com, FiduLink.com Prawnikom, FiduLink.com Agentom, FiduLink.com Księgowym, FiduLink.com Business Center, FiduLink.com Partnerom i FiduLink.com Dostawcom spełnienie swoich zobowiązań prawnych, Klient będzie FIDULINK.com ,, Prawnicy FiduLink.com, Agenci FiduLink.com, Księgowi FiduLink.com, Centra Biznesowe FiduLink.com, Partnerzy FiduLink.com oraz Dostawcy FiduLink.com w pełni i szybko informowani o wszelkich zmianach dotyczących beneficjenta gospodarczego, udziałowców i menedżerów firmy . Beneficjenci wskazani przez Klienta podpiszą fizycznie lub cyfrowo „formularz” lub „formularz elektroniczny” zgodnie z wymogami Umowy. Klient bezzwłocznie poinformuje FIDULINK.com, FiduLink.com Prawników, FiduLink.com Agentów, FiduLink.com Księgowych, FiduLink.com Business Center, FiduLink.com Partners i FiduLink.com Dostawcy o charakterze działań jego firmy. wszelkie zmiany będą podlegać uprzedniej pisemnej zgodzie FIDULINK.com, Prawników FiduLink.com, Agentów FiduLink.com, Księgowych FiduLink.com, Centrów Biznesowych FiduLink.com, Partnerów FiduLink.com i Dostawców FiduLink.com. Klient oraz udziałowcy i inni beneficjenci firmy muszą przeprowadzić weryfikację tożsamości w ciągu 30 dni od utworzenia firmy za pomocą rozwiązania www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite lub Lite + Certyfikat minimalny. Weryfikacja tożsamości jest obowiązkowa dla wszystkich użytkowników. Klient będzie musiał przeprowadzić weryfikację AML i KYC za pomocą rozwiązania www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite lub Lite + certyfikat Minimum). Klient zwalnia FiduLink.com i/lub SUXYS, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners and FiduLink.com Suppliers z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się nie ustanawiać firmy w celu ustalenia wszelkiego rodzaju oszustw. Zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami FiduLink.com i SUXYS, prawnicy FiduLink.com, agenci FiduLink.com, księgowi FiduLink.com, centra biznesowe FiduLink.com, partnerzy FiduLink.com i dostawcy FiduLink.com nakłada obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy proces weryfikacji i kontroli dla swoich klientów: ICI . W ramach weryfikacji lub wykrycia oszustwa Klient akceptuje bez zastrzeżeń i bez ograniczeń z imiennym pełnym solidarnym poręczeniem poniesienie kosztów prawnych i ochrony oraz wszelkich kosztów związanych ze sprawą, kosztów weryfikacji, obrony i innych. koszty… oraz do ponoszenia szkód i odsetek, które FiduLink.com może żądać w odniesieniu do niego i tych wobec FiduLink.com lub SUXYS, prawników FiduLink.com, agentów FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, centrów biznesowych FiduLink.com, FiduLink.com Partnerzy i Dostawcy FiduLink.com bez limitu kwoty i czasu trwania oraz na żądanie od FiduLink.com lub Suxys, prawników FiduLink.com, agentów FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, Centrów Biznesowych FiduLink.com, Partnerów FiduLink.com i FiduLink Dostawcy .com.

 

7 - Obowiązki klienta

Dostarczenie dokumentów potwierdzających w związku z należytą starannością może w szczególności, ale nie wyczerpująco, obejmować: uwierzytelnione oryginały dokumentów tożsamości, dowód adresu datowany na mniej niż 3 miesiące, bankowe listy referencyjne, uwierzytelnione oryginały dokumentów firmowych, a także jako oryginały tłumaczeń przysięgłych, jeśli dotyczy, poświadczenie notarialne, apostille i inny certyfikat cyfrowy (IDST WORLD). Wszelkie certyfikaty muszą być sporządzone zgodnie z wymogami obowiązującej jurysdykcji i zgodnie z wszelkimi instrukcjami od FIDULINK.com, FiduLink.com Prawnicy, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners i Dostawcy FiduLink.pl. Klient ma obowiązek przedłożenia dokumentów wymaganych do dochowania należytej staranności przed rozpoczęciem świadczenia usług FIDULINK.com oraz prawnicy FiduLink.com, agenci FiduLink.com, księgowi FiduLink.com, centra biznesowe FiduLink.com, FiduLink. Partnerzy com i dostawcy FiduLink.com, zgodność i inne usługi lub organy, które wyraźnie żądają tego od FiduLink.com lub SUXYS lub bezpośrednio od klienta.  

Uwaga: Akceptowane są tylko poświadczenia notariusza kraju zamieszkania, urzędu miasta zamieszkania, ambasad, komisariatu policji miasta zamieszkania, rzeczników publicznych (pod pewnymi warunkami) kraju zamieszkania). Każda próba lub przesłanie fałszerstwa dokumentów lub przesłanie niezgodnych dokumentów spowoduje natychmiastowe zawieszenie usług FiduLink.com.

 

8 - Opłaty i warunki płatności

Ogólnie

8.A.1.1 Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat żądanych przez FIDULINK.com, FiduLink.com Prawników, FiduLink.com Agentów, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners and FiduLink Suppliers .com podczas składania zamówienia pakiet firmowy lub inne usługi. Harmonogram opłat FIDULINK.com znajduje się w wykazie opłat opublikowanym na stronie internetowej FIDULINK.com (www.fidulink.com i subdomeny i/lub FiduLink Marketplace lub Aplikacje) i ich platformy. Oprócz kosztów wymienionych na stronie internetowej i innych aplikacjach, Klient przyjmuje do wiadomości, że musi zwrócić wszystkie poniesione koszty, w tym m.in. koszty poniesione w związku z zaproszeniami na posiedzenia dyrektorów, wspólnikami lub sekretarzami lub uczestnictwem w nich, kosztami zwołania lub udział w jakimkolwiek nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, koszty związane z przygotowaniem jakiegokolwiek przekazania zawiadomienia lub oświadczenia oraz wszelkie inne podobne koszty. FIDULINK.com rozpoczyna fazę realizacji dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty opłat.
Wszystkie opłaty i prowizje są płatne w walucie wskazanej przez FIDULINK.com, dostępne waluty to GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC, EURS, token SUXYS , USDT (kurs wymiany oparty na walucie EUR). Klient nie jest upoważniony do potrącania opłat i kosztów w przypadku reklamacji związanych z jakąkolwiek usługą, gwarancją lub odpowiedzialnością. Podobnie, niniejszym wyłącza się jakiekolwiek prawo do potrącenia ze strony Klienta. FiduLink.com regularnie aktualizuje kurs wymiany na swoich stronach internetowych oraz na różnych rynkach i w aplikacjach mobilnych.

8.A.1.2 Płatność w Bitcoin.

FIDULINK akceptuje płatności w bitcoinach z euro jako walutą wymiany. Klient akceptuje, że płatność może podlegać korekcie w przypadku nagłego spadku wartości kryptowaluty. FIDULINK zastrzega sobie prawo do odmowy płatności w Bitcoin.

8.A.1.3 Płatność w Ethereum.

FIDULINK akceptuje płatności w Ethereum z euro jako walutą wymiany. Klient akceptuje, że płatność może podlegać korekcie w przypadku nagłego spadku wartości kryptowaluty. FIDULINK zastrzega sobie prawo do odmowy płatności w Ethereum.

8.A.1.4 Płatność przez Western Union.

FIDULINK akceptuje płatności Western Union przy użyciu euro jako waluty przelewu. Klient zgadza się ponieść koszty Western Union. FIDULINK zastrzega sobie prawo do odmowy płatności przez Western Union. Dostępne tylko dla płatności Western Union (tryb przelewu konta bankowego). 

8.A.1.5 Płatność w MoneyGram.

FIDULINK akceptuje płatności w MoneyGram z euro jako walutą przelewu. Klient zgadza się ponieść koszty MoneyGram. FIDULINK zastrzega sobie prawo do nieodmowy płatności przez MoneyGram. Dostępne tylko dla płatności MoneyGram (tryb przelewu konta bankowego). 

8.A.1.6 Płatność w USDT.

FIDULINK akceptuje płatności w USDT z USD jako walutą wymiany. Klient zgadza się ponieść koszty wymiany i przeniesienia do E-portfela FiduLink.com. FIDULINK zastrzega sobie prawo do nieodmowy płatności przez USDT.

8.A.1.7 Płatność w EURS.

FIDULINK akceptuje płatności w EURS z USD jako walutą wymiany. Klient zgadza się ponieść koszty wymiany i przeniesienia do E-portfela FiduLink.com. FIDULINK zastrzega sobie prawo do nieodmowy płatności przez EURS.

8.A.1.8 Płatność w tokenie SUXYS.

FIDULINK akceptuje płatności w SUXYS Token z USD jako walutą wymiany. Klient zgadza się ponieść koszty wymiany i przeniesienia do E-portfela FiduLink.com. FIDULINK zastrzega sobie prawo do odmowy płatności za pomocą tokena SUXYS.

 

FiduLink.com nie oferuje płatności gotówkowych. Klient akceptuje korzystanie z powyższych metod płatności w ramach swoich płatności internetowych lub w oddziale FiduLink.com.

 

Założenie i zarządzanie Spółką Zależną, Oddziałem

8.2. Oprócz rocznych kosztów Klient musi zapłacić FIDULINK pojedynczą kwotę ryczałtową, aby umożliwić utworzenie Spółki, oddziału lub filii („koszty założenia”). Opłaty rejestracyjne różnią się w zależności od jurysdykcji i obejmują podanie siedziby Spółki (adresu), zapewnienie przedstawiciela będącego rezydentem, a także wszystkich dokumentów, aby Spółka mogła być w pełni operacyjna od pierwszego dnia działalności. mianowicie: świadectwo rejestracji wydane przez lokalny rejestr; statusy ; uchwała dotycząca powołania dyrektora i podziału akcji oraz świadectwa (świadectwa) akcji.

Opłata roczna to opłata ryczałtowa, płatna corocznie przy rejestracji lub odnowieniu działalności Spółki. Obejmują one utrzymanie Spółki zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, jak również odnowienie siedziby, zarejestrowanego agenta i opłaty rządowe w danej jurysdykcji. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Klient jest odpowiedzialny wobec FIDULINK.com za wszystkie inne podatki, takie jak podatki rządowe, cła, podatki i inne płatności na rzecz stron trzecich, a także opłaty i odszkodowania z tytułu przeniesienia dyrektorów lub udziałowców powierniczych, w tym wypłaty i wszystkie uzasadnione wydatki z własnej kieszeni .

Klient przyjmuje do wiadomości prawo FIDULINK do przeglądu rocznych opłat. O każdej zmianie struktury opłat Klient zostanie poinformowany co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia usług za okres, którego dotyczą opłaty. Klient może uiścić należne FIDULINK opłaty za pomocą ważnej karty kredytowej Visa lub MasterCard wystawionej na jego nazwisko lub przelewem bankowym. Klienci, którzy przekazują FIDULINK dane karty kredytowej (lub podobnego instrumentu) jako środka płatniczego, akceptują fakt, że FIDULINK fakturuje ich kartę kredytową na pełną kwotę kosztów i / lub wydatków, podatków, ceł FIDULINK w związku z usługą, a także wszystkimi innymi uzasadnionymi wypłatami lub drobnymi wydatkami. Klient akceptuje również, że FIDULINK może rejestrować i wykorzystywać dane karty zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami i Polityką prywatności.

8.2.1.A — Podanie adresu prawnego 

FiduLink.com może podać adres prawny dla firmy utworzonej na klienta, jeśli jest on zawarty w pakiecie na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy w zależności od jurysdykcji i pakietów. Klient akceptuje pełną odpowiedzialność oraz warunki korzystania z FiduLink.com, centrów biznesowych FiduLink.com, księgowych FiduLink.com, agencji FiduLink.com, partnerów FiduLink.com oraz innych dostawców FiduLink.com. FiduLink.com, FiduLink.com Agenci, FiduLink.com Prawnicy, FiduLink.com Księgowi, FiduLink.com Partnerzy i Dostawcy FiduLink.com zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług polecenia zapłaty w przypadku nieprzestrzegania ogólnych warunków użytkowania i usług FiduLink.com bez zastrzeżeń i bez uprzedzenia. Klient akceptuje i potwierdza, że ​​zapoznał się i zrozumiał ogólne warunki sprzedaży i usług FiduLink.com. Klient akceptuje, że nie może korzystać z adresów FiduLink.com bez powiadomienia FiduLink.com i otrzymania pisemnej zgody od FiduLink.com. Klient nie może w żadnym wypadku przyjmować klientów, partnerów, dostawców i innych spotkań w miejscu zamieszkania bez uprzedniej pisemnej zgody FiduLink.com, dużych przesyłek i wszystkich innych. FiduLink.com zobowiązuje się do informowania klientów o otrzymaniu pisma w imieniu firmy klienta na adres podany przez FiduLink.com (z wyjątkiem przypadku braku doładowania konta pocztowego). Klient przyjmuje do wiadomości, że FiduLink.com zawiesza usługi odbioru poczty od 1 dnia nieopłacenia usług adresowych świadczonych przez FiduLink.com. W przypadku kontroli administracyjnej, klient wyraża zgodę na udostępnienie administracji miejsca innego niż udostępniane przez FiduLink.com oraz na jego koszt lub wynajęcie biura lub prywatnej sali konferencyjnej w granicach dostępności FiduLink.com. . FiduLink.com zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Klientowi usługi wynajmu sali konferencyjnej lub biura.

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI KARTĄ DEBETOWĄ LUB KREDYTOWĄ

8.3. Jeżeli płatność rocznej opłaty jest należna i zaległa pomimo regularnego rozliczania przez FIDULINK i uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta o takim naruszeniu, Klient zgadza się, że FIDULINK może obciążyć kartę Klienta (debetową lub kredytową). wszelkie zaległe kwoty tego rodzaju, w tym wszelkie kary lub grzywny nałożone w celu przywrócenia firmie dobrego statusu rejestracji.

W takim przypadku Klient zgadza się ponadto, że FIDULINK będzie miał 60 dni od daty obciążenia na zapłacenie wszelkich rocznych opłat rejestracyjnych dotyczących firmy Klienta oraz że każda kwota pobrana jako kara rejestracyjna będzie również obejmować wszelkie dodatkowe kary związane z 60-dniowym okresem oczekiwania.

W przypadku płatności anonimową kartą bankową lub bez podania nazwiska posiadacza karty bankowej, klient wyraża zgodę na dostarczenie wyciągu z rachunku bankowego zawierającego numer karty bankowej oraz nazwisko i adres posiadacza .. karty bankowej. W przypadku, gdy klient nie jest posiadaczem karty, musi dostarczyć paszport i dowód adresu - 3 miesiące oraz pisemne potwierdzenie zgody na płatność klienta i jego zamówienia. 

8.4. W ZAKRESIE, W JAKIM OSOBA TRZECIA DOKONUJE PŁATNOŚCI KARTĄ W IMIENIU KLIENTA, KLIENT GWARANTUJE ZGODĘ POSIADACZA KARTY NA PŁATNOŚĆ ORAZ NA KORZYSTANIE Z KARTY I PRZETWARZANIE DANYCH Z KARTY ZGODNIE Z OGÓLNYMI WARUNKAMI I POLITYKA PRYWATNOŚCI. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ ​​OD POSIADACZA PODPISANIE I PRZESTRZEGANIE OŚWIADCZENIA POSIADACZA WZÓR, KTÓRY MOŻNA UZYSKAĆ ​​PRZEZ E-MAIL NA INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Wprowadzenie do bankowości

8.5. Klient jest zadłużony FIDULINK za zryczałtowaną kwotę za wykonanie usług związanych z wprowadzeniem do bankowości i otwarciem rachunku bankowego. Te opłaty administracyjne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Opłaty administracyjne wyrażone są w GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC według wyboru klienta na platformach FIDULINK. Klient będzie musiał uiścić opłaty administracyjne, zanim FIDULINK rozpocznie świadczenie usługi i nawiąże kontakt z placówką (-ami). Klient może uiścić opłaty administracyjne na rzecz FIDULINK za pomocą ważnej karty kredytowej Visa lub MasterCard i w swoim imieniu lub przelewem bankowym. Klienci, którzy przekazują FIDULINK jako środek płatniczy dane karty kredytowej, akceptują fakt, że FIDULINK fakturuje ich kartę kredytową na pełną kwotę opłat administracyjnych dla wybranego przez nich konta oprócz kosztów usługi kurierskiej.

 

Konto klienta Marketplace-FiduLink.com lub App-FiduLink.com lub MY-OFFICE Space

Klient wyraża zgodę na utworzenie przez FIDULINK dedykowanego konta podczas składania zamówienia online. Klient akceptuje i zapewnia FIDULINK, że zapewnia pełne bezpieczeństwo dostępu do swojego konta. Klient zwalnia FIDULINK i SUXYS z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaniedbania z jego strony i nieprzestrzegania istotnych elementów bezpieczeństwa jego hasła lub loginu dostępowego. W przypadku naruszenia konta lub nieuczciwego użycia, klient akceptuje, że FIDULINK blokuje dostęp do tego konta bez zwłoki i bez podania przyczyny. Klient zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta i swoich dostępów, że tylko on ma swoje hasło i login.

Klient akceptuje hosting swoich danych osobowych, takich jak faktury i inne obszary klienta, przez FiduLink.com i SUXYS. Klient w pełni akceptuje warunki obsługi i bezpieczeństwa opublikowane w serwisie FiduLink.com (patrz również https://fidulink.com/policy-privacy/). Klient przyjmuje do wiadomości, że FiduLink.com i SUXYS mogą w dowolnym momencie zakończyć hosting jego danych bez informowania tego ostatniego i bez żadnego uzasadnienia lub powiadomienia. Klient akceptuje automatyczne utworzenie lub przekształcenie swojego konta klienta gościa w konto klienta końcowego po złożeniu zamówienia i zatwierdzeniu przez FiduLink.com. 

Klient akceptuje przy walidacji swojego zamówienia na stronie FiduLink.com lub pod domenami, Giełdą lub Aplikacjami podpis elektroniczny (poprzez walidację i akceptację ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania podczas składania zamówienia) niniejszej umowy. wartość pierwotnej umowy. Zatwierdzając zamówienie wyraża zgodę na użycie podpisu elektronicznego pod umową poprzez walidację pola akceptacji warunków sprzedaży i użytkowania definitywnie i bez ograniczeń oraz potwierdza zapoznanie się i zrozumienie oraz akceptację ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania FiduLink.com i jego subdomeny oraz Rynek i Aplikacje.

FiduLink.com i SUXYS udostępniają klientowi przestrzeń „MOJE-BIURO Lite” na potrzeby tworzenia każdej nowej firmy, filii lub oddziału. W tej przestrzeni znajdują się informacje o powstaniu firmy, filii czy oddziału, a także szereg bezpłatnych narzędzi. Ta przestrzeń może zostać zawieszona lub dezaktywowana w dowolnym momencie przez FiduLink.com w przypadku niezgodności z warunkami użytkowania lub innego niezgodności z kartą FiduLink.com. Klient potwierdza, że ​​otrzymał bezpłatnie przez okres jednego roku dostęp do tej prywatnej i wolnej przestrzeni na swoją prośbę od FiduLink.com i SUXYS. Klient potwierdza, że ​​przeczytał, zrozumiał i zaakceptował zasady i warunki korzystania oraz kartę FiduLink.com przed połączeniem się z jego przestrzenią „MOJE BIURO Lite”. Klient potwierdza, że ​​jest wyłącznym posiadaczem i użytkownikiem tej przestrzeni i zwalnia FiduLink.com i SUXYS z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku włamania lub złośliwego połączenia lub innych wycieków danych i utraty hasła ze strony klienta. ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tej bezpłatnej i prywatnej przestrzeni oferowanej przez FiduLink.com na wyraźne życzenie klienta.

FiduLink.com i SUXYS dokładają wszelkich starań, aby różne platformy były tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, przy użyciu środków zabezpieczających, którymi dysponuje, w związku z czym FiduLink.com i SUXYS zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione w przypadku częściowej lub całkowitej utraty danych klienta. złośliwe rozpowszechnianie ich przez ewentualnych hakerów lub inne grupy przestępcze. FiduLink.com zwraca jednak uwagę na fakt, że nie przechowujemy żadnych wrażliwych danych o naszych klientach w Internecie ani żadnych dokumentów oraz że mamy usługę ochrony i monitoringu naszych platform 24 godziny na dobę, 24 dni w tygodniu. 

Powołanie dyrektora

8.6. Klient udziela FIDULINK pełnomocnictwa i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają zostać powołane na stanowisko dyrektora spółki zgodnie z formularzem zamówienia złożonym do FIDULINK i które nie podpisały jeszcze oświadczenia o przyjęciu mandatu, rzeczywiście wyraziły zgodę na pełnienie funkcji dyrektora w czas rejestracji spółki oraz ukończenie przez każdą osobę fizyczną powołaną na stanowisko dyrektora ukończenia 18 lat. Również te zaświadczają, że administrator jest podmiotem świadomej zgody na swoje powołanie i obowiązki.

Powołanie dyrektora

8.6.1 Klient upoważnia FIDULINK i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają zostać powołane na stanowisko Dyrektora firmy zgodnie z formularzem zamówienia złożonym do FIDULINK i które nie podpisały jeszcze oświadczenia o przyjęciu funkcji, rzeczywiście wyraziły zgodę na pełnienie funkcji dyrektora pod adresem moment rejestracji spółki oraz ukończenie przez każdą osobę fizyczną powołaną na stanowisko dyrektora ukończenia 18 lat. Również te zaświadczają, że dyrektor jest podmiotem świadomej zgody na swoje powołanie i obowiązki.

Powołanie sekretarza

8.6.1 Klient upoważnia FIDULINK i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają zostać powołane na stanowisko Sekretarza firmy zgodnie z formularzem zamówienia złożonym do FIDULINK (Obowiązek i obowiązkowa rejestracja w przypadku usługi nominowanego dyrektora) i które jeszcze nie podpisały oświadczenie o objęciu stanowiska rzeczywiście wyraziło zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza w momencie rejestracji spółki oraz że każda osoba fizyczna powołana na stanowisko dyrektora ukończyła 18 lat. Ponadto poświadczają, że sekretarz jest podmiotem świadomej zgody na swoje powołanie i obowiązki.

Inne usługi płatnika

8.7. Klient jest zobowiązany wobec FIDULINK za bezzwrotną kwotę ryczałtową za świadczenie swoich usług związanych z połączeniem z zewnętrznymi usługodawcami lub pomoc w celu ubiegania się o uzyskanie takich usług od zewnętrznych dostawców. Suma ta jest pobierana wyłącznie na pokrycie kosztów FIDULINK. Klient przyjmuje do wiadomości, że FIDULINK nie będzie stroną w żadnym stosunku umownym ustanowionym między Klientem a zewnętrznym dostawcą usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że FIDULINK prawdopodobnie otrzyma premię wprowadzającą dla biznesu od zewnętrznego usługodawcy w przypadku akceptacji przez Klienta, a Klient wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń o retrocesję takiej premii.

9 - Komunikacja i instrukcje

Klient i FIDULINK mogą przesyłać sobie nawzajem instrukcje, powiadomienia, dokumenty lub inną komunikację pocztą, e-mailem, za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego FIDULINK lub faksem, SUBJECT, który FIDULINK może wysłać raporty wydatków lub opłat załączone pocztą elektroniczną. Klient i FIDULINK muszą zachować wszelkie instrukcje, powiadomienia, dokumenty lub inną komunikację jako dowód. Cała korespondencja przeznaczona dla FIDULINK będzie wysyłana do jej siedziby głównej lub na inny adres, który FIDULINK przekaże Klientowi na piśmie w dowolnym momencie, a cała korespondencja przeznaczona dla Klienta będzie wysyłana na jego adres lub na inny adres niż Klient. poinformuje FIDULINK na piśmie przez cały czas, łącznie z instrukcją poste restante, która musi zostać zatwierdzona na piśmie. Ponieważ FIDULINK musi zawsze mieć możliwość skontaktowania się z Klientem w razie potrzeby, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania FIDULINK o zmianie adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu / faksu. W przypadku, gdy Klient zamierza wypowiedzieć wszystkie usługi FIDULINK dla określonej firmy lub kilku firm, wszelkie zawiadomienie o wypowiedzeniu złożone pocztą elektroniczną należy przesłać na adres info@fidulink.com .

10 - Przetwarzanie i ochrona danych

10.1. FIDULINK będzie przetwarzał dane osobowe, które zgodnie z definicją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD / RODO), które obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zwanej również „osobą, której dane dotyczą”. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator połączenia lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamość fizjonomiczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych, zarówno zautomatyzowane, jak i ręczne, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, odzyskiwanie, przeglądanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wykorzystywanie, komunikowanie się poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie takich danych, a także udostępnianie, porządkowanie lub łączenie danych, ich ograniczanie lub usunięcie.

Odbiorcami danych osobowych są spółki z grupy FIDULINK działające w charakterze podwykonawców lub pomocniczych, agenci rezydujący w jurysdykcjach związanych z usługami, nasi dostawcy IT i telekomunikacyjni, inni dostawcy zewnętrzni, w tym banki, z którymi Klient wyraźnie pożądane, aby zostały przedstawione, publiczne rejestry spółek lub organy prawne. Każde z tych ujawnień będzie dokonywane zgodnie z RODO, a nasze relacje ze stronami trzecimi będą umowne, na mocy których obie strony zobowiązują się do przestrzegania RODO, takich jak obowiązek zachowania poufności przez każdego, kto przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą.

W celu wypełnienia zobowiązań dotyczących znajomości klienta („KYC”) i zapewnienia prawidłowego świadczenia usług, przetwarzane dane obejmują dane Klienta, takie jak imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia, miejsce zamieszkania i adresy zamieszkania, numery paszportów, daty ważności paszportów oraz dane kontaktowe osób możliwych do zidentyfikowania, a także dokumenty potwierdzające te dane osobowe oraz instrukcje Klienta dotyczące usług. Proces KYC realizowany jest za pomocą aplikacji ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Klient ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych w FIDULINK przez cały okres trwania stosunku umownego oraz przedkładania wszelkich dokumentów potwierdzających w związku z obowiązkiem ich aktualizacji w formach określonych przez FIDULINK.

10.2. FIDULINK lub agent będący rezydentem mogą przetwarzać dane osobowe jako podwykonawca w imieniu FIDULINK, który w stosownych przypadkach pozostaje administratorem danych. Więcej informacji na temat stron, którym udostępniamy dane, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

10.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że może uzyskać więcej informacji kontaktując się z FIDULINK lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@fidulink.com . Cała komunikacja będzie odbywała się w języku angielskim. Każdy inny język może być używany przez FIDULINK według własnego uznania, wyłącznie z uprzejmości wobec Klienta.

10.4. Klient zostaje poinformowany, że przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem ani na zgodność z prawem kontynuacji przetwarzania, jeżeli istnieje inny powód uzasadniający przetwarzanie, np. Wypełnienie obowiązków prawnych.

Klient gwarantuje FIDULINK, że uzyskał pełną zgodę osoby trzeciej, której dane dotyczą, której dane osobowe są przekazywane FIDULINK przez Klienta, oraz że zgoda ta obejmuje przetwarzanie przez FIDULINK lub za jego pośrednictwem danych osobowych osoba trzecia, której dane dotyczą, ze względu na świadczenie usług lub przestrzeganie obowiązków ostrożnościowych.

10.5. FIDULINK, jego administratorzy, pracownicy lub agenci są zobowiązani do poufnego traktowania danych. Pomimo wszelkich środków bezpieczeństwa, dane, w tym wiadomości e-mail i osobiste dane finansowe, mogą być przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie podczas transmisji między Klientem a FIDULINK. W celu komunikacji z FIDULINK, Klient może być zobowiązany do korzystania z oprogramowania wyprodukowanego przez osoby trzecie, w tym między innymi oprogramowania przeglądarki obsługującego protokół bezpieczeństwa danych zgodny z protokołem używanym przez FIDULINK. .

10.6. Informacje podane w kontekście tej klauzuli stanowią częściową prezentację ochrony danych. Jest to wyjaśnione bardziej szczegółowo w naszej Polityce prywatności dostępnej pod linkiem podanym w tym celu.

11 - Niezdolność do czynności prawnych

Klient ponosi ryzyko jakiegokolwiek uszczerbku wynikającego z niesprawności prawnej związanej z jego osobą lub prawnikami lub innymi osobami trzecimi, chyba że o takiej niezdolności powiadomiono FIDULINK.com lub SUXYS w formie pisemnej lub e-mailem (pod warunkiem otrzymania potwierdzenia). w e-mailu zwrotnym z FiduLink.com lub SUXYS).

12 - Odpowiedzialność

12.1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek szczegółowych postanowień, wszelkie szkody wynikające z błędu lub zaniechania ze strony FIDULINK, jego dyrektorów, pracowników lub agentów muszą zostać poniesione przez Klienta, chyba że FIDULINK, jego dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie dopuścili się rażącego zaniedbanie lub oszustwo lub jakakolwiek inna odpowiedzialność, której nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem. FIDULINK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku awarii mechanicznej, strajku, ataku internetowego, ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej, opóźnienia pandemii lub jakiegokolwiek niepowodzenia któregokolwiek z pracowników, kierownictwa lub opiekuna w wykonywaniu ich obowiązków. 

12.2. Wszelkie szkody spowodowane lub wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z błędu, awarii, zaniedbania, działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej osoby, systemu, instytucji lub infrastruktury płatniczej zostanie obciążony przez Klienta.

12.3. FIDULINK nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli Usługi dodatkowe nie mogą zostać wdrożone. Odpowiedzialność FIDULINK w odniesieniu do Usług dodatkowych jest ściśle ograniczona do wyboru, instruowania i monitorowania jej podmiotów stowarzyszonych lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

12.4. Wszelkie szkody lub straty wynikające z korzystania z usług pocztowych, telegrafu, teleksu, faksu, telefonu i innych środków komunikacji lub środków transportu, w szczególności straty wynikające z opóźnień, nieporozumień, pogorszenia stanu, Za złe traktowanie stron trzecich lub powielanie kopii odpowiada Klient, chyba że FIDULINK dopuścił się poważnego zaniedbania.

12.5. FIDULINK nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku awarii jednego ze środków komunikacji niezbędnych do wykonania usług przewidzianych w Umowie lub za jakąkolwiek korespondencję lub telefon otrzymany w ramach usług przewidzianych w Umowie. FIDULINK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia lub przesłania instrukcji faksem, w tym w przypadku niepowodzenia transmisji, niekompletności lub zagubienia.

12.6. W szczególnym przypadku otwarcia rachunku bankowego FIDULINK działa jako osoba trzecia w relacjach pomiędzy Bankiem a Klientem. W związku z tym FIDULINK nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za stosunki między Bankiem a Klientem. FIDULINK nie jest uprawniony do działania i nie rości sobie prawa do działania jako pracownik, przedstawiciel lub członek kierownictwa Banku i / lub do podpisywania się w jego imieniu ani do ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności na nazwa banku.

13 - Czas trwania, zakończenie i zawieszenie usług

Ogólnie

13.1. Każda Umowa obowiązuje przez wskazany okres, a następnie będzie automatycznie przedłużana na kolejne okresy równe długości okresu początkowego. W przypadku wszystkich innych aspektów każda Umowa zostanie automatycznie odnowiona na tych samych warunkach. FIDULINK lub Klient mogą wypowiedzieć dowolną Umowę na okres w niej wskazany lub na koniec jakiegokolwiek okresu przedłużenia lub odnowienia, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Wypowiedzenie jest rozumiane jako bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub obowiązków strony powstałych przed rozwiązaniem lub wynikających z jakiegokolwiek działania lub zaniechania popełnionego przed rozwiązaniem. Zastrzega się prawo do natychmiastowego wypowiedzenia z uzasadnionego powodu.

13.2. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania i/lub Ogólnych, FIDULINK.com lub SUXYS mogą wypowiedzieć dowolną Umowę i usługi ze skutkiem natychmiastowym, w tym Umowę na dodatkowe Usługi świadczone przez firmy powiązane z FIDULINK lub przez osoby trzecie. W takim przypadku Klient musi podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zastąpienia wolnego stanowiska w dowolnej Spółce po takim rozwiązaniu umowy i wyraźnie zgadza się, że FIDULINK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody po takim natychmiastowym rozwiązaniu.

Założenie i zarządzanie firmą

13.3. Każda umowa dotycząca funkcjonowania Spółki jest ważna przez cały rok. W przypadku, gdy Klient wypowie umowę lub zwróci się do FIDULINK o przekazanie zarządzania Firmą innemu agentowi lub usługodawcy lub o likwidację firmy, FIDULINK nie przeniesie ani nie zlikwiduje Spółki do zaległe płatności, wszystkie wydatki i / lub opłaty (w tym między innymi podatki rządowe, cła, podatki i inne płatności na rzecz stron trzecich, a także opłaty związane z dyrektorami lub udziałowcami powierniczymi i opłata za przelew w wysokości 750,00 €) zostały w całości zapłacone.

Gdy tylko Spółka zostanie założona i zarejestrowana w odpowiedniej jurysdykcji, Klient zobowiązuje się do podpisania umowy agencyjnej. W przeciwnym razie FIDULINK zastrzega sobie prawo do odmowy przesłania Klientowi dokumentów socjalnych dotyczących Spółki, o ile wyżej wymieniona umowa zlecenia nie zostanie podpisana przez Klienta.

Klient otrzyma pełny zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszonej o koszty przesyłki kurierskiej, jeśli zostaną spełnione następujące trzy warunki: (i) FIDULINK nie jest w stanie utworzyć Firmy dla Klienta ORAZ (ii) FIDULINK otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty należycie wypełnione przez Klienta, w tym kopię ważnego dokumentu tożsamości Klienta, który został uwierzytelniony zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Umowy o należytej staranności banków szwajcarskich oraz wszelkie dokumenty wymagane od Klient przez FIDULINK, w szczególności rachunki za media nie starsze niż 3 miesiące, życiorys i list referencyjny z banku ORAZ (iii) wniosek o zwrot składany jest w ciągu 60 dni od daty opłacenie kosztów konstytucyjnych przez Klienta.

Otwarcie rachunku bankowego

13.4. Usługa kończy się otwarciem rachunku przez Bank, a następnie nawiązanie wszelkich relacji pomiędzy Klientem a Bankiem.

Każdy Klient może zdecydować o anulowaniu swojego wniosku w ciągu 3 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Klient otrzyma pełny zwrot opłaty instalacyjnej pomniejszonej o koszty przesyłki kurierskiej, jeśli spełnione zostaną trzy warunki: (i) Bank przy pomocy FIDULINK nie jest w stanie otworzyć Klientowi konto ORAZ (ii) FIDULINK lub Bank otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty należycie wypełnione przez Klienta, w tym kopię ważnego dokumentu tożsamości Klienta, który został uwierzytelniony zgodnie z dokładnymi instrukcjami Umowy dotyczącymi obowiązek zachowania należytej staranności przez banki szwajcarskie oraz wszelkie dokumenty wymagane od Klienta przez FIDULINK, takie jak między innymi wyciągi z rachunku karty kredytowej, rachunki za media, umowa o pracę, świadectwo założycielskie lub „inne dowody gospodarczego pochodzenia funduszy. To jedyny przypadek, w którym oferowane są zwroty pieniędzy. Z jakiegokolwiek powodu nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli klient zdecyduje się anulować swoją prośbę po 3 dniach kalendarzowych.

Sposób zwrotu pieniędzy

13.5. Wszelkie zwroty można dokonać wyłącznie za pośrednictwem łańcucha bloków SUXYS i tokenu cyfrowego używanego przez FiduLink.com i subdomeny i/lub SUXYS lub TOKEN SUXYS (uwaga, wszystkie zwroty będą dokonywane zgodnie z wartością tokena SUXYS w momencie złożenia wniosku i podlega akceptacji SUXYS i/lub FIDULINK.com oraz poddomen. 

14 - Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszym dokumencie jest lub może stać się, zgodnie z jakimkolwiek pisemnym prawem, lub zostanie uznana przez sąd lub organ administracyjny lub jakąkolwiek właściwą jurysdykcję za niezgodną z prawem, nieważną, zabronioną lub niewykonalną, wówczas taką klauzulę uważa się za nieskuteczną. w zakresie takiej niezgodności z prawem, nieważności, nieważności, zakazu lub niemożności zastosowania. Pozostałe klauzule pozostaną w mocy.

15 - Karta FiduLink.com i subdomeny I 10 zasad Karty

Użytkownik, a także dyrektorzy, udziałowcy, partnerzy oświadczają, że przeczytali i zaakceptowali statut FiduLink.com i akceptują jego przestrzeganie pod rygorem zawieszenia lub dezaktywacji ich usług bez zastrzeżeń i bez żadnego uzasadnienia ze strony SUXYS lub FIDULINK .com i subdomeny; 

1 - Nigdy nie dostarczaj nielegalnych produktów lub usług Firmie tworzącej lub korzystającej z usług FIDULINK.com. 2 - Zachowaj profesjonalizm i uprzejmość we wszystkich okolicznościach z agentami FIDULINK. 3 - Nigdy nie pozwól innej osobie używać Twojego konta FIDULINK lub MY OFFICE do łączenia się z siecią. 4 - Nigdy nie korzystaj z usług FIDULINK dla firmy innej niż zarejestrowana w usługach FIDULINK. 5 - Nigdy nie rozpoczynaj działalności firmy bez otrzymania oficjalnych dokumentów lub aktywacji usług od FIDULINK. 6 - Dostarcz w ciągu 48 godzin wszelkie dokumenty zawodowe lub osobiste, o które FIDULINK może Cię poprosić. 7 - Odnów swoją firmę lub usługi najpóźniej 1 miesiąc przed końcem usług FIDULINK. 8 - Nigdy nie dostarczaj dokumentu, który był przedmiotem jakichkolwiek zmian. 9 - Nigdy nie zmieniaj danych kontaktowych (adresu, telefonu itp.) bez powiadomienia FIDULINK.com. 10 - Nigdy nie używaj usług ani produktów FIDULINK.com w celu ustanowienia lub ustalenia oszustw podatkowych, administracyjnych, finansowych itp.

16. Zadanie

W celu świadczenia swoich usług FIDULINK zastrzega sobie prawo do zatrudniania podwykonawców, którzy będą podlegać jej władzy: prawników, prawników, księgowych, biegłych rewidentów, notariuszy, audytorów i innych agentów korporacyjnych sieci FiduLink.com. Prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą FIDULINK.com.

17. Obowiązujące prawo 

Niniejsza Umowa jest regulowana i ustanowiona zgodnie z prawem obowiązującym w jurysdykcji siedziby SUXYS International Limited. Wszelkie spory między stronami powstałe w związku z Umową, ogólnymi warunkami sprzedaży i korzystania z FiduLink.com, w tym pytania dotyczące jej zawarcia, ważności lub jej rozwiązania, podlegają wyłącznej jurysdykcji siedziby głównej. SUXYS International Limited.

 

Załącznik 1 - 1 - A. Brak świadczenia usług dla obywateli poniższych jurysdykcji (01 o godzinie 01:2022): 

FiduLink.com nie może świadczyć żadnych usług obywatelom jurysdykcji: Afganistanu, Iranu, Korei Północnej, Pakistanu, Sudanu. Ta lista może zostać dodana lub usunięta z określonej jurysdykcji bez powiadomienia ze strony FiduLink.com.  

 

Ostatnia aktualizacja: 01 o godzinie 01:2022. 

Przetłumacz tę stronę ?

Niekatywneproszę czekać
Wsparcie na żywo
Online!

Agent online

fidulink

WYMAGANE DOKUMENTY FIDULINK

Wprowadź liczbę, aby kontynuować.
Stawka VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Dodaj VAT
Usuń podatek VAT

Kwota netto (bez VAT)

Kwota brutto (w tym podatek VAT)

Kalkulacja na podstawie:

Sprawdzanie dostępności domeny

załadunek
Wprowadź nazwę domeny nowej instytucji finansowej
Sprawdź, czy nie jesteś robotem.

płatność kartą bankową online fidulink tworzenie firmy online tworzenie firmy online fidulink

Bitcoin
Bitcoina (BTC) $ 19,119.13 0.35%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,314.22 0.69%
pęta
Tether (USDT) $ 1.00 0.17%
usd monety
Moneta USD (USDC) $ 1.00 0.09%
BnB
BNB (BNB) $ 274.70 0.87%
Xrp
XRP (XRP) $ 0.47213 3.32%
Binance USD us
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.30%
Cardano
Cardano (ADA) $ 0.446718 2.53%
Solana
Lewo lewo) $ 32.78 2.32%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.061098 2.68%
polkadot
Polkadot (KROPKA) $ 6.36 0.92%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.15%
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000011 3.06%
wbity-eter
Lido Staked Eter (STETH) $ 1,308.00 0.67%
matic-network
Wielokąt (MATIC) $ 0.74693 1.63%
Tron
TRON (TRX) $ 0.059547 0.79%
lawina-2
Lawina (AVAX) $ 17.37 2.03%
zawinięty-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 19,124.08 0.41%
rozpakuj
Uni swap (UNI) $ 5.73 2.49%
kosmos
Centrum kosmosu (ATOM) $ 14.36 3.39%
Ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 28.25 2.61%
token leo
Token LEO (LEO) $ 4.10 5.52%
un
OKB (OKB) $ 15.17 0.64%
ogniwo łańcucha
Chainlink (LINK) $ 7.71 3.18%
Litecoin
Litecoin (LTC) $ 53.16 1.39%
token ftx
FTX (FTT) $ 23.80 0.08%
gwiezdny
Stellar (XLM) $ 0.115686 2.83%
Blisko
Protokół NEAR (NEAR) $ 3.67 2.16%
łańcuch kryptowalut
Kronos (CRO) $ 0.113713 2.59%
monero
Monero (XMR) $ 143.57 0.53%
Algorand
Algorand (COŚ) $ 0.366904 6.46%
bitcoin-gotówka
Bitcoin Cash (BCH) $ 116.49 0.65%
księżyc ziemi
Terra Luna Klasyczna (LUNC) $ 0.000287 26.69%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 5.60 1.89%
pływ
Przepływ (FLOW) $ 1.63 3.10%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.69 1.82%
vechain
VeChain (VET) $ 0.022585 2.06%
łańcuch-2
Łańcuch (XCN) $ 0.074582 2.70%
sieć kwantowa
Quant (QNT) $ 118.16 2.04%
komputer z Internetem
Komputer internetowy (ICP) $ 6.00 0.16%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.059853 2.57%
fraks
Frax (FRAX) $ 1.00 0.06%
czerwony pieprz
Chile (CHZ) $ 0.251515 6.45%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.46 2.30%
piaskownica
Piaskownica (PIASEK) $ 0.852837 4.10%
zdecentralizowany
Decentraland (MANA) $ 0.697858 1.87%
eos
EOS (EOS) $ 1.19 1.42%
nieskończoność osi
Nieskończoność osi (AXS) $ 12.39 3.22%
token theta
Sieć Theta (THETA) $ 1.08 2.76%
elrond-erd-2
Elrond (EGLD) $ 46.53 3.65%